disertacija
Perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre

Romina Sinosich (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku