disertacija
Utjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranja

Nikolina Smajla (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku