Pages

Modeli organizacije i upravljanja lovstvom u Republici Hrvatskoj
Modeli organizacije i upravljanja lovstvom u Republici Hrvatskoj
Zrinka Tolušić
Disertacija daje povijesni pregled i prikaz današnje organizacijske i upravljačke strukture lovstva i lovne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Lov i lovstvo, uz poljoprivredu, temeljna je čovjekova aktivnost kojom je osiguravao svoju egzistenciju te je njome utjecao na svoj opstanak i razvoj. Ova primarna zadaća lova danas je gotovo zanemariva jer se postupno smanjuje prometna i upotrebna vrijednost lova, a sve više jača važnost sportskog i...
Modeli upravljanja i raspodjele prihoda glazbene industrije u uvjetima digitalizacije
Modeli upravljanja i raspodjele prihoda glazbene industrije u uvjetima digitalizacije
Miroslav Škoro
Doktorska disertacija u fokusu ima stanje glazbene industrije u kontekstu upravljanja i raspodjele prihoda u uvjetima digitalizacije iz perspektive njezinih dionika. U njoj se daje kratki povijesni prikaz nastanka i razvoja glazbe i glazbenih žanrova, definira glazbeno djelo kao nematerijalno vlasništvo, te objašnjavaju pravni okviri zaštite glazbe. Također je dan i povijesni prikaz nastanka glazbene industrije, te je, na osnovu dostupne dokumentacije i pravnih rješenja, izvršeno...
Modeliranje namjera za samozapošljavanje studentske populacije
Modeliranje namjera za samozapošljavanje studentske populacije
Josipa Mijoč
Doktorski rad tematizira modeliranje mjerenja namjera za samozapošljavanjem i izbora karijere studenata na završetku formalnog obrazovanja. Osnovna svrha rada ogleda se u kreiranju i izgradnji Modela XP koji se temelji na pretpostavkama koje reflektiraju dosadašnja akumulirana teorijska i empirijska saznanja o čimbenicima (nezavisnim varijablama) koji utječu na izbor karijere mlađih dobnih skupina (zavisna varijabla). Doktorski rad daje doprinos području ispitivanja namjera za...
Modeliranje odnosa revizije i upravljačkih struktura u kreditnim institucijama
Modeliranje odnosa revizije i upravljačkih struktura u kreditnim institucijama
Mario Filipović
Doktorska disertacija bavi se odnosom revizije i upravljačkih struktura u kreditnim institucijama. Nakon što su prikazana prethodna istraživanja odnosa internih, odnosno eksternih revizora i upravljačkih struktura, u disertaciji se detaljno elaboriraju kreditne institucije, upravljačke strukture trgovačkog društva te modeli i mehanizmi korporativnog upravljanja. Posebno su detaljno istraženi interna i eksterna revizija kao mehanizmi korporativnog upravljanja te odnosi internih i...
O utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki
O utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki
Zvonimir Strnad
Političko okruženje u kojem tvrtke djeluju oduvijek je bilo presudno za uspjeh ili neuspjeh tvrtke. Promjenu političkog okruženja uzrokovanu djelovanjem od strane države ili drugih političkih čimbenika koja ima utjecaj na poslovanje tvrtke definirati ćemo kao politički rizik. Politički rizik je vjerojatnost da će određeno političko djelovanje dovesti do štetnih posljedica za poslovanje tvrtke. Međunarodne poslovne transakcije možemo definirati kao transakcije, često...
Odrednice i učinci cjenovnog imidža maloprodavača
Odrednice i učinci cjenovnog imidža maloprodavača
Jelena Franjković
Maloprodaja je izrazito kompetitivna djelatnost, osobito ona pretežito prehrambenim proizvodima. Cijene predstavljaju značajan čimbenik za potrošače pri donošenju odluka o kupovini, ali se nameće razmišljanje kako potrošači ne mogu zapamtiti točne cijene svih proizvoda. Iz tog razloga na značaju dobivaju istraživanja o bihevioralnim aspektima upravljanja cijenama koja stavljaju naglasak na percepciju i evaluaciju cijena te njihov utjecaj na odluke potrošača o kupovini....
Optimalno poslovno odlučivanje velikih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj u uvjetima koje definira društvo znanja
Optimalno poslovno odlučivanje velikih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj u uvjetima koje definira društvo znanja
Sanja Šimić
Ljudsko je društvo početkom ovog tisućljeća ušlo u novu veliku fazu u vlastitom razvitku primarno zahvaljujući razvitku informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ta se nova faza u razvitku ljudskog društva, između ostalog kolokvijalno naziva i dobom znanja. U osnovi tu fazu odlikuje rast obujma, ali i potreba za informacijama i znanjem što je rezultiralo značajnim osnaživanjem komunikacijskih tijekova zbog čega je svijet postao globalno selo uz istodobni porast informiranosti,...
Organizacijski aspekti i apsentizam kao prediktori fluktuacije zaposlenika
Organizacijski aspekti i apsentizam kao prediktori fluktuacije zaposlenika
Ana Živković
Gubitak poželjnih zaposlenika jedna je od najvećih šteta koja organizaciji može biti nanesena. Kada zaposlenik trajno napusti organizaciju, u teoriji organizacijskog ponašanja, to se naziva fluktuacijom. Fluktuacija se dijeli na više vrsta, pa ona može biti namjerna ili nenamjerna, funkcionalna ili disfunkcionalna, te izbježiva ili neizbježiva. Organizacija može i treba upravljati svim vrstama fluktuacije, no posebnu pozornost treba posvetiti namjernoj izbježivoj fluktuaciji...
PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA
PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA
Sanja Bračun
Uloga kreativnih i kulturnih industrija (KKI) u gospodarski razvijenim zemljama nije ograničena samo na djelokrug rada unutar kulture i umjetnosti te zaštite i promicanja kulturnopovijesnog nasljeđa, već sve više postaje snažan pokretač transformacije nacionalnog gospodarstva. UNESCO redovito u svojim izvještajima prepoznaje KKI kao dio najbrže rastućeg sektora u pogledu stvaranja prihoda i potencijala zapošljavanja pogotovu mladih. Na temelju tih spoznaja Hrvatska 2015. g....
Perspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike Hrvatske
Perspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike Hrvatske
Sanja Knežević
Globalizacija je fenomen koji se koristi za opisivanje promjena u svim segmentima ljudskog života i društva. Zahvaljujući globalizacijskim promjenama različiti dijelovi svijeta su se povezali i postali međuzavisni. Raznolikost je na taj način postala jedan od prevladavajućih čimbenika u globalnom društvu te najvećih izazova 21. stoljeća. Jedan od rezultata je stvaranje multikulturalnog društva. Kako u Hrvatskoj žive i pripadnici različitih etničkih skupina, koja posjeduju...
Perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre
Perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre
Romina Sinosich
Ova doktorska disertacija nastala je u želji da posluži kao smjernica ka osnovnom cilju predstavljanja novih rješenja i odgovora na pitanja menadžmenta turističke destinacije Istre. Uočivši sve veću potrebu za efikasnijim turističkim upravljanjem, koja se temelji na uravnoteženijem razvoju i korištenju potencijala, odnosno resursa, ova doktorska disertacija istražuje dosadašnje postavke i mogućnosti novih perspektiva. Upravljanje turističkom destinacijom kompleksan je izazov,...
Podizanje kvalitete javnih službi kroz cjeloživotno učenje
Podizanje kvalitete javnih službi kroz cjeloživotno učenje
Josip Župarić
Javni sektor je bitan čimbenik u funkcioniranju svakog uređenog društva. Javne službe imaju direktan utjecaj na razvoj društva i kvalitetu života građana. Proizvodi javnih službi su usluge, a njihovi potrošači su građani. Javni službenici svojim uslugama udovoljavaju potrebama građana. Kvalitativna razina usluga je u proporcionalnoj vezi s krajnjim zadovoljstvom građana tim uslugama. Podizanje kvalitete javnih službi mora biti stalno opredjeljenje njihovog ...

Pages