Pages

Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Ivana Čandrlić-Dankoš
Makroekonomski indikatori za RH u 2015. godini pokazuju tendenciju gospodarskog oporavka. Komparativna usporedba indikatora za RH i Europsku uniju pokazuje trend oporavka koji je sporiji od prosjeka Europske unije. Smisao komparativnih praćenja prije svega je u mjerenju vlastite uspješnosti, usporedbi s okruženjem, kao i preispitivanju mjera i aktivnosti s ciljem razvijanja onih koje postižu najbolje rezultate. Usporedbe sa zemljama u okruženju pružaju mogućnost provjere...
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Zoran Pandža
U današnjem društvu znanja, informacija i inovacija postavljaju se zahtjevi za novim i drugačijim pristupom učenju, načinu rada i postizanju uspjeha. Pojedinci i organizacije koje žele opstati i/ili napredovati moraju prihvatiti promjene, brzo se prilagoditi i promjeniti dosadašnje načine učenja i rada. Kako bi se odgovorilo na suvremene izazove, koji svoje izvorište imaju u globalizaciji i razvoju informacijsko-računalne tehnologije, mora se identificirati i razvijati veza...
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
Slavko Matanović
Prijelaz s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje predstavlja velik izazov za svaku organizaciju. Neuspjeh implementacije ERP sustava nerijetko dovodi do neuspjeha cijele organizacije. U radu predloženo polazište u proučavanju prijelaza s jednog sustava na drugi, jeste pristup evaluacijom sustava. U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se da je teško operacionalizirati ponuđene konceptualne modele za evaluaciju i kompariranje informacijskih sustava. Ključna hipoteza...
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Mario Župan
Već duži niz godina, relevantne analize upućuju na probleme poslovanja sektora malih poduzeća. Poslovanje je obilježeno recesijom, promjenama zakonske regulative, problemom financiranja, slabim novčanim tokom, ovisnošću o velikim i državnim poduzećima te malom stopom preživljavanja. Istovremeno se sektor malih poduzeća naziva generatorom razvoja privrede, zbog svoje veličine, inovativnosti i prilagodljivosti. Neizvjesnost poslovne budućnosti prisiljava male poduzetnike na...
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Vladimir Grebenar
U radu je pojašnjena nova metoda rasporeda općih troškova poduzeća i model donošenja poslovnih odluka koji se temelje na teoriji o planiranim vrijednostima budućih učinaka. Svrha ovog rada je dokazati da je moguće mjeriti poslovnu učinkovitost segmenata poduzeća u kraćim intervalima (mjesecima), na svim razinama poduzeća i to u skladu sa zakonom ekonomije obujma i riješiti probleme koje tradicionalni VBC i suvremeniji ABC pristup mjerenju poslovne učinkovitosti imaju kada se...
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Tihana Kraljić
Osnovno istraživačko pitanje u disertaciji je kako prevladati deficit kapaciteta za upravljanje razvojem u Hrvatskoj i kakvu bi ulogu u tom procesu trebali imati javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica. Za razumijevanje problematike upravljanja razvojem prikazuje se teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem u tvrtkama i javnoj upravi. Dok je upravljanje u tvrtkama priznata znanstvena disciplina upravljanje u javnoj upravi još uvijek se „bori“ za...
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Nenad Stanišić
Nova tehnološka paradigma koja se u posljednjih nekoliko godina pojavila, kada je u pitanju način prikupljanja, obrade, pohrane i distribucije poslovnih podataka i informacija je Računarstvo u oblaku. Računarstvo u oblaku nije jedinstvena tehnologija već skup tehnoloških rješenja koja su evoluirala u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija temeljenih prvenstveno na razvoju računalnih arhitektura, računalnih mreža i protokola, odnosno interneta, novih poslužiteljskih i...
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja
Milan Stanić
U drugoj polovici 20. stoljeća u Europi se pored klasičnih sveučilišta pojavljuje drugi stup visokog obrazovanja koji se zasniva na stručnom obrazovanja. U Hrvatskoj takav oblik obrazovanja pružaju veleučilišta i visoke škole. Hrvatska je članica Europske unije, a pristupom Bolonjskom konvenciji postala je i članica Europskog prostora za visoko obrazovanje. Stoga se hrvatsko visoko obrazovanje ne može promatrati izvan visokog obrazovanja Europske unije i Bolonjskog procesa. Jedna...
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Katarina Marošević
Suvremena ekonomska literatura prožeta je problematikom regionalnog razvoja. No, u istom trenutku složenost problematike regionalnog razvoja naglašava nepostojanje njegova jednoznačnog definiranja. Prihvaćena definicija tijekom disertacije je Stimsona et al (2006:6) koja regionalnim razvojem podrazumijeva sljedeću definiciju: „primjena dostupnih ekonomskih procesa i resursa u regiji koja rezultira održivim razvojem regije i željenim ekonomskim ishodima regije u skladu s...
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
Ivan Lukić
U ovom se radu obrađuje problematika značaja informacijske tehnologije i računovodstvenih informacija u suvremenom poslovanju, funkcioniranja riznice kao financijsko-upravljačkog informacijskog sustava, a posebno u poslovnom okruženju lokalne i područne samouprave (županija, gradova i općina). Značajan dio se odnosi na definiciju sustava lokalne samouprave i značaj njenog menadžmenta, te informacijsku tehnologiju. Lokalna riznica, kao njezin neodvojivi dio, pokazuje u kojoj su...
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije
Robert Obraz
Globalni tehničko-tehnološki razvitak u suvremenom društvu, kao i rast i razvitak svijesti suvremenog čovjeka rezultirao je s jedne strane postojanjem velikih proizvodnih kapaciteta u proizvodnim poslovnim subjektima, te s druge strane izraženim individualnim potrebama potrošača. Sve zahtjevnija borba za opstanak motivira proizvođače na kvalitetnije zadovoljavanje potreba potrošača. To podrazumijeva fleksibilnu proizvodnju pojedinačnih ili maloserijskih proizvoda za poznatog...

Pages