Pages

Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Ivana Čandrlić-Dankoš
Makroekonomski indikatori za RH u 2015. godini pokazuju tendenciju gospodarskog oporavka. Komparativna usporedba indikatora za RH i Europsku uniju pokazuje trend oporavka koji je sporiji od prosjeka Europske unije. Smisao komparativnih praćenja prije svega je u mjerenju vlastite uspješnosti, usporedbi s okruženjem, kao i preispitivanju mjera i aktivnosti s ciljem razvijanja onih koje postižu najbolje rezultate. Usporedbe sa zemljama u okruženju pružaju mogućnost provjere...
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Davor Medarić
Zdravstvena zaštita je djelatnost od vitalnog društvenog interesa i važnosti koja se provodi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini s ciljem očuvanja zdravlja stanovništva, prevencije bolesti te liječenja i njege bolesnih članova zajednice. Zdravstvene sustave širom svijeta, pa tako i hrvatski, karakteriziraju promjenjivi uvjeti funkcioniranja. Njihovo su glavno obilježje rastući troškovi zdravstvene zaštite za koje su na raspolaganju ograničena financijska...
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Neven Bertović
Glavni predmet istraživanja ove doktorske disertacije predstavlja upravljanje tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Važnost ove problematike proizlazi iz činjenice da su u današnjem vremenu promjene u državnoj upravi, kao i u cijelom društvu, snažno potaknute tehnološkim napretkom. U tijelima državne uprave tehnološke su promjene najuže povezane s procesom informatizacije poslovanja i razvojem e-uprave. Stoga je učinkovito upravljanje tehnološkim...
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Zoran Pandža
U današnjem društvu znanja, informacija i inovacija postavljaju se zahtjevi za novim i drugačijim pristupom učenju, načinu rada i postizanju uspjeha. Pojedinci i organizacije koje žele opstati i/ili napredovati moraju prihvatiti promjene, brzo se prilagoditi i promjeniti dosadašnje načine učenja i rada. Kako bi se odgovorilo na suvremene izazove, koji svoje izvorište imaju u globalizaciji i razvoju informacijsko-računalne tehnologije, mora se identificirati i razvijati veza...
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
Slavko Matanović
Prijelaz s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje predstavlja velik izazov za svaku organizaciju. Neuspjeh implementacije ERP sustava nerijetko dovodi do neuspjeha cijele organizacije. U radu predloženo polazište u proučavanju prijelaza s jednog sustava na drugi, jeste pristup evaluacijom sustava. U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se da je teško operacionalizirati ponuđene konceptualne modele za evaluaciju i kompariranje informacijskih sustava. Ključna hipoteza...
Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja
Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja
Mario Lešina
Suvremeno gospodarstvo nezaustavljivo se kreće prema jednom globalnom tržištu potaknuto i političkim integracijskim procesima te je gotovo nemoguće govoriti o nacionalnim gospodarstvima. U ovoj disertaciji provedeno je istraživanje o utjecaju eksternalizacije na poslovanje poduzeća. Iako je riječ o vrlo starom modelu, poznatom još iz antičkih vremena, eksternalizacija je postala općeprihvaćeni termin, model poslovanja poduzeća i predmet znanstvenog istraživanja tek sredinom...
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Mario Župan
Već duži niz godina, relevantne analize upućuju na probleme poslovanja sektora malih poduzeća. Poslovanje je obilježeno recesijom, promjenama zakonske regulative, problemom financiranja, slabim novčanim tokom, ovisnošću o velikim i državnim poduzećima te malom stopom preživljavanja. Istovremeno se sektor malih poduzeća naziva generatorom razvoja privrede, zbog svoje veličine, inovativnosti i prilagodljivosti. Neizvjesnost poslovne budućnosti prisiljava male poduzetnike na...
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Vladimir Grebenar
U radu je pojašnjena nova metoda rasporeda općih troškova poduzeća i model donošenja poslovnih odluka koji se temelje na teoriji o planiranim vrijednostima budućih učinaka. Svrha ovog rada je dokazati da je moguće mjeriti poslovnu učinkovitost segmenata poduzeća u kraćim intervalima (mjesecima), na svim razinama poduzeća i to u skladu sa zakonom ekonomije obujma i riješiti probleme koje tradicionalni VBC i suvremeniji ABC pristup mjerenju poslovne učinkovitosti imaju kada se...
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Tihana Kraljić
Osnovno istraživačko pitanje u disertaciji je kako prevladati deficit kapaciteta za upravljanje razvojem u Hrvatskoj i kakvu bi ulogu u tom procesu trebali imati javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica. Za razumijevanje problematike upravljanja razvojem prikazuje se teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem u tvrtkama i javnoj upravi. Dok je upravljanje u tvrtkama priznata znanstvena disciplina upravljanje u javnoj upravi još uvijek se „bori“ za...
Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata
Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata
Ivana Miklošević
Menadžeri u poduzećima suočeni su u svojem poslovanju s velikom količinom poslovnih podataka i informacija. Velika količina podataka neće menadžerima i zaposlenicima dati informacije koje su im potrebne u razvoju daljnjeg poslovanja i procesu donošenja odluka. U „šumi podataka“ potrebni podaci ostaju skriveni, a mogli bi u poduzećima biti u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva i prilikom donošenja poslovnih odluka na način da se pretvaraju u korisne informacije za...
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Nenad Stanišić
Nova tehnološka paradigma koja se u posljednjih nekoliko godina pojavila, kada je u pitanju način prikupljanja, obrade, pohrane i distribucije poslovnih podataka i informacija je Računarstvo u oblaku. Računarstvo u oblaku nije jedinstvena tehnologija već skup tehnoloških rješenja koja su evoluirala u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija temeljenih prvenstveno na razvoju računalnih arhitektura, računalnih mreža i protokola, odnosno interneta, novih poslužiteljskih i...

Pages