Pages

Utjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranja
Utjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranja
Nikolina Smajla
Rizici iz poslova osiguranja specifični su oblici rizika kojima su izložena društva za osiguranje na temelju svoje osnovne djelatnosti: preuzimanja rizika od svojih klijenata. Ključni su za poslovanje društava za osiguranje iz razloga što se društva za osiguranje, u slučaju nedovoljno kvalitetnog upravljanja njima, mogu suočiti s nemogućnošću ispunjavanja ugovornih obveza prema svojim klijentima. Na temelju navedenog, rizike iz poslova osiguranja važno je promatrati izdvojeno od...
Utjecaj vodstva na uspješnost poduzeća mjerenu sustavom uravnoteženih ciljeva s osvrtom na međunarodno poslovanje
Utjecaj vodstva na uspješnost poduzeća mjerenu sustavom uravnoteženih ciljeva s osvrtom na međunarodno poslovanje
Ivan Miloloža
Dosadašnja istraživanja pokazala su kako vodstvo utječe na uspješnost poduzeća, ali pri tom nije u dovoljnoj mjeri istražen utjecaj vodstva na uspješnost poduzeća, mjerimo li istu sustavom uravnoteženih ciljeva. Posebice je važno istražiti utjecaj vodstva na poduzeća s obzirom na njihovu veličinu, fazu rasta i međunarodnu orijentaciju. Stoga je predmet istraživanja ovog rada utjecaj vodstva na uspješnost poduzeća mjerenu sustavom uravnoteženih ciljeva u Republici Hrvatskoj....
Utjecajni čimbenici na političku participaciju građana u funkciji unapređenja političkog marketinga
Utjecajni čimbenici na političku participaciju građana u funkciji unapređenja političkog marketinga
Ana Pap
Politička participacija građana jedan je od osnovnih preduvjeta za postojanje i uspješno funkcioniranje demokratskih sustava. Sam se pojam demokracije u doslovnom prijevodu s grčkog jezika naziva vladavinom naroda pa prema tome demokracija ne bi opravdala svoje ime bez vladavine od strane građana niti bi mogla funkcionirati bez minimalne razine političke participacije. Politička se participacija može promatrati kroz tri dimenzije: izborna participacija, konvencionalna politička...
Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske
Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske
Nada Milas Bosanac
Doktorska disertacija prikazuje i obuhvaća analizu provedbe, realizacije te utjecaja Bolonjskog procesa na razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U teorijskom dijelu sveobuhvatno su prikazane i objašnjene društvene promjene nacionalnih gospodarstava zemalja Europske unije, kao i reperkusije socijalnih i ekonomskih promjena na koncepcije i daljnju održivost sustava visokog obrazovanja. U doktorskoj disertaciji je primarni naglasak usmjeren na prikaze i određivanje važnosti...
Učinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Učinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Slobodan Stojanović
Fiskalni sustav i uređenje fiskalnih odnosa između različitih razina javne vlasti od izuzetne su važnosti za zadovoljavanje javnih potreba na državnoj i lokalnoj razini, kao i za ukupno funkcioniranje društveno-ekonomskog sustava. Suvremeni odnosi između središnje i nižih razina vlasti pod jakim su utjecajem decentralizacijskih kretanja. Istovremeno se odvijaju procesi funkcijske, fiskalne i teritorijalne decentralizacije u brojnim zemljama svijeta. Fiskalnom je decentralizacijom...
Visoko obrazovanje u funkciji razvoja projektnih kompetencija za tržište rada
Visoko obrazovanje u funkciji razvoja projektnih kompetencija za tržište rada
Zlatko Barilović
Današnje organizacije svakodnevno se susreću s različitim izazovima modernoga poslovanja. Ako u takvim uvjetima žele održati ili povećati svoju konkurentnost, one moraju konstantno pronalaziti različita nova rješenja. Ta rješenja moraju biti vezana uz stalno izvođenje procesa stvaranja, pri čemu se misli na izvedbu kontinuiranih i projektnih procesa. Iako većinu cjelokupne poslovne aktivnosti u svijetu čine kontinuirani procesi, evidentirano je kako bi temelj za rast i razvoj...
Visualizing Social Entrepreneurship in Croatia: Macro-Meso-Micro Level Interactions
Visualizing Social Entrepreneurship in Croatia: Macro-Meso-Micro Level Interactions
Tina Lee Odinsky Zec
Svrha: Svrha ovog doktorskog rada promicanje je razumijevanja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kroz istraživanje veza među akterima na različitim razinama, a koji nastoje uravnotežiti društvene i ekonomske ciljeve svoga djelovanja. Razvoj vizualnih tehnika, zajedno s naracijom i pripovijedanjem, služi nastojanju da se iskomuniciraju dinamički slojevi društvenog poduzetništva za različite dionike. Dizajn/metodologija/pristup: Istraživanje koristi općenito...
Višekriterijski optimizacijski model upravljanja remontom složenih tehničkih sustava
Višekriterijski optimizacijski model upravljanja remontom složenih tehničkih sustava
Josip Jukić
Moderni pristupi organizaciji remonta složenih tehničkih sustava postavljaju pred menadžment poduzeća zadatak racionalizacije organizacije funkcije održavanja u cilju skraćenju samog ciklusa, utroška vremena i energije po jedinici vremena, ali i ukupnih troškova. Iskustva iz prakse pokazuju česta kašnjenja rokova u ispunjenju obveza prema krajnjem kupcu, odnosno ispunjenja obveza neplaniranim angažiranjem dodatnog rada s povećanim troškovima. Tijekom planiranja i upravljanja...
Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta
Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta
Ivan Miškulin
Uslijed procesa globalizacije koji je zahvatio čitav svijet, sveučilišta su suočena s novim izazovima. Kako bi opstali i dalje se razvijali, pojedine sastavnice sveučilišta te sveučilišta u cjelini moraju postati dio globalne obrazovne mreže 21. stoljeća. Sveučilišta i sve njihove sastavnice moraju biti spremne pratiti i upravljati svim promjenama koje ih, kao sastavne dijelove društva u kojem djeluju, mogu zahvatiti. Spomenuti izazovi s kojima se danas suočavaju sva...
Čimbenici pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije
Čimbenici pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije
Ivana Nobilo
Turizam je među najvažnijim industrijama, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Današnji turisti su iskusni, informirani, kritični, dinamični, cijene vrijednost za novac, vole eksperimentirati, traže doživljaj, bijeg od svakodnevice, autentičnost, svjesnost o okolišu i tematizirane smješ- tajne objekte uz prilagođene sadržaje. Konkurencija na turističkom tržištu je sve zahtjevnija, gotovo svake godine se na strani ponude pojavljuju nove turističke destinacije koje...
Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj
Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj
Katarina Štavlić
Predmet istraživanja u okviru ove disertacije su čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj. Zbog iznimne važnosti mikro poduzeća za hrvatsko gospodarstvo, nedovoljne istraženosti specifičnosti njihovog poslovanja te radi poboljšanja razine inovativnosti, konkurentnosti i ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata istraženi su čimbenici uspješnosti njihovog poslovanja. Istraženo je u kojoj mjeri kvaliteta ljudskog resursa i razina inovacija utječu na njihovu...

Pages