Pages

Uspostavljanje učinkovitog modela daljinskog grijanja u Republici Hrvatskoj i energetsko siromaštvo
Uspostavljanje učinkovitog modela daljinskog grijanja u Republici Hrvatskoj i energetsko siromaštvo
Dalibor Pudić
Neučinkovitost poduzeća i neracionalnost potrošača u daljinskom grijanju izazivaju nezadovoljstvo oba dionika i predstavljaju izuzetan problem hrvatskog energetskog sektora, budući da se toplinskom energijom iz daljinskog grijanja opskrbljuje 11% ukupnog broja kućanstava u Republici Hrvatskoj i 9% u Europskoj uniji. Kako toplinska energija omogućuje veliku sigurnost opskrbe kroz diversifikaciju izvora energije, ogroman je potencijal za rast daljinskog grijanja. Cilj disertacije je...
Utjecaj ekonomske krize na poslovanje malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj ekonomske krize na poslovanje malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Melita Cita
Mala i srednja poduzeća značajna su za cjelokupno gospodarstvo neke zemlje bez obzira na stupanj njegovog razvoja. U posljednjih desetak godina zabilježen je značajan porast u broju malih i srednjih poduzeća za razliku od velikih poduzeća čiji se broj kontinuirano smanjuje. Zbog nedovoljne istraženosti njihovog poslovanja u razdoblju od 2008. godine do 2014. godine odnosno u vrijeme ekonomske krize, a sve većeg utjecaja koje ona imaju na ekonomski i gospodarski rast,...
Utjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske
Utjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske
Dražen Holmik
Globalizacija i globalizacijski procesi značajno su utjecali na oblikovanje slike svijeta i pozicija koje države zauzimaju. Tehnološki napredak olakšao je prijevoz dobara i omogućio povezivanje svih dijelova svijeta, a informatička tehnologija učinila je podatke i informacije lako dostupnima. Trgovina, svjetska ekonomska kriza, međunarodne institucije, multinacionalne kompanije i sl., samo su neki od elemenata koji su usko povezani s globalizacijom i čiji se utjecaj razmatra u...
Utjecaj institucija na razvoj turističkog gospodarstva na primjeru Istarske županije
Utjecaj institucija na razvoj turističkog gospodarstva na primjeru Istarske županije
Damir Štokovac
Institucije općenito uključuju skup povezanih i trajnih odnosa koje reguliraju neka društvena pravila. Bilo da su osnovane od strane države ili određene društvene skupine, institucijama je svrha djelovati prema nekoj društvenoj skupini ili čak društvu u cjelini. To se odnosi i na institucije koje su osnovane za pospješivanje turističkoga gospodarstva, kojima je cilj pomaganje svim društvenim skupinama povezanima za tu djelatnost u ostvarivanju svojih ciljeva. Svojim...
Utjecaj kvalitete vođenja i upravljanja na konkurentnost malih i srednjih poduzeća
Utjecaj kvalitete vođenja i upravljanja na konkurentnost malih i srednjih poduzeća
Igor Pureta
Dok se u prošlosti razvitak zemlje zasnivao na komparativnim prednostima temeljenim na jeftinoj radnoj snazi i prirodnim resursima, u novije se vrijeme međunarodna konkurentnost izvodi iz naprednih uvjeta zasnovanih na znanju i inovacijama te razvijenoj infrastrukturi i visokoj tehnologiji. Očito je da, kada nacionalno gospodarstvo želi unaprijediti svoju konkurentnost, mora fokusirati svoje napore na poduzetništvo, njegovu ulogu u razvoju društva i poticanje privatnih ...
Utjecaj ljudskog kapitala na kvalitetu obrazovnog sustava
Utjecaj ljudskog kapitala na kvalitetu obrazovnog sustava
Anica Vukašinović
Možemo reći kako se većina istraživača slaže da je ljudski kapital bitna odrednica konkurentnosti i gospodarskog razvoja jer je povrat od ulaganja u obrazovanje veći od povrata od bilo kojeg drugog ulaganja, međutim nije i jamstvo razvoja jer zemlja s najboljim ljudskim kapitalom ne mora postići i najbolje razvojne rezultate. O ljudskom kapitalu u obrazovnom sustavu se promišlja, prije svega, kao inicijatoru i pokretaču promjena, koji se brine za svoj osobni i profesionalni razvoj...
Utjecaj materijalnih kompenzacija na poslovanje poduzeća u uvjetima gospodarske krize
Utjecaj materijalnih kompenzacija na poslovanje poduzeća u uvjetima gospodarske krize
Andreja Katolik Kovačević
Upravljanje ljudskim potencijalima presudno je za osmišljavanje novih rješenja koja udovoljavaju svim zahtjevima postavljenim na tržištu. U današnjem neizvjesnom vremenu ljudi i njihov profesionalni razvoj te korištenje resursa dostupnih organizaciji predstavljaju ključ razvoja gospodarstva. Organizacije koje žele opstati na tržištu primorane su razviti kvalitetnu strategiju razvoja ljudskih potencijala. Strategija razvoja ljudskih potencijala u prvi red stavlja ljude i njihov...
Utjecaj menadžmenta na razvoj proizvoda osiguranja
Utjecaj menadžmenta na razvoj proizvoda osiguranja
Luka Stanić
Uvjeti u kojima danas djeluju osiguravateljske organizacije u Republici Hrvatskoj znatno su promijenjeni u odnosu na stanje prije nekoliko godina. Promjene u gospodarskom sustavu, koje su još u tijeku, bitno mijenjaju uvjete poslovanja osiguravateljskih organizacija u RH te se od njih zahtijeva kontinuirano praćenje kretanja u okolini, brzo djelovanje, inoviranje i poboljšavanje osiguravateljskih usluga sukladno potrebama korisnika. Ključnu ulogu u provedbi organizacijske prilagodbe...
Utjecaj organizacije porezne uprave na učinkovitost naplate poreza
Utjecaj organizacije porezne uprave na učinkovitost naplate poreza
Ramadan Kryeziu
Vitalnost moderne države ugrožena je brojnim problemima i ograničenjima. Nositelji ekonomske politike suočeni su s izazovom osiguranja dovoljne količine financijskih sredstava za nesmetano funkcioniranje države u suvremenim poslovnim uvjetima. U tom je smislu jedno od značajnih ograničenja u području izbjegavanje poreza. Ekonomska teorija i praksa odavno su prepoznale problem izbjegavanja plaćanja poreza kao problem koji je prisutan u svim državama, bez obzira na postignutu...
Utjecaj stranih izravnih ulaganja na produktivnost radnika u zemljama jugoistočne Europe
Utjecaj stranih izravnih ulaganja na produktivnost radnika u zemljama jugoistočne Europe
Mustafe Hasani
U doktorskoj disertaciji su primjenom analize skupnih podataka vremenskog presjeka i vremenskih nizova za sedam tranzicijskih zemalja, pregledani i istraživani rezultati dosadašnjih empirijskih istraživanju o utjecaju stranih izravnih ulaganja u produktivnost radnika i gospodarskog rasta u tranzicijskim zemljama, sa stajališta duljeg vremenskog presjeka podataka. Kroz znanstvenu i istraživačku analizu nastojao se dati odgovor o važnosti utjecaja stranih izravnih ulaganja u ...
Utjecaj sustava upravljanja podacima na učinkovitost javnog bilježništva u Republici Hrvatskoj
Utjecaj sustava upravljanja podacima na učinkovitost javnog bilježništva u Republici Hrvatskoj
Pavao Gagro
Javnobilježnička služba općenito sastavljanjem i izdavanjem javnih isprava, ovjeravanjem privatnih isprava, čuvanjem isprava i raznih vrijednosti te potvrđivanjem činjenica prikuplja i čuva u svojim pismohranama određenu količinu arhivske građe. Stari javnobilježnički arhivi tako su nerijetko izvor isprava koje po svom sadržaju i strankama imaju važan povijesni, politički i znanstveni značaj. Javnobilježnički arhivi također su zaslužni za očuvanje pravne i kulturne...
Utjecaj tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja na stvaranje novih zanimanja
Utjecaj tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja na stvaranje novih zanimanja
Barbara Marušnik
Tehničko-tehnološki razvoj u povijesti značajno je utjecao, ne samo na stvaranje novih zanimanja koja jesu realna posljedica razvoja, već je utjecao i na promjene u društvu. Predmet ove disertacije bavi se segmentom utjecaja koji je razvoj imao na stvaranje novih zanimanja, te time ne razmatra ostale segmente na koje je taj razvoj također imao utjecaja. Glavni predmet ovog rada jesu zanimanja koje se stječu kroz visoko obrazovanje, te je u tom području izvršena analiza postojećih i...

Pages