Pages

Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem
Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem
Davor Dujak
Dr. sc. Davor Dujak u svom doktoratu se fokusira na problem održivosti hrvatskih, prvenstveno prehrambenih, opskrbnih lanaca, kao i ulogu hrvatske maloprodaje pretežito prehrambenih proizvoda u povećanju konkurentnosti cjelokupnog prehrambenog opskrbnog lanca. Uslijed procesa internacionalizacije hrvatskog maloprodajnog tržišta, hrvatski prehrambeni opskrbni lanci nalaze se u nepovoljnom položaju jer sve teže konkuriraju međunarodnim maloprodavačima i njihovim opskrbnim lancima,...
Uloga menadžmenta u organizaciji zdravstvene i socijalne službe
Uloga menadžmenta u organizaciji zdravstvene i socijalne službe
Klara Šćuka
Temeljni cilj znanstvenog istraživanja ove doktorske disertacije, istraživanje je uloge zdravstvenog i socijalnog menadžmenta pri organizaciji javnog zdravstvenog i socijalnog sustava, na regionalnoj i područnoj razini samouprave. Zdravstveni sustavi su dinamični sustavi kojima treba racionalno upravljati i koordinirati, radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima koji žive na određenom teritoriju. Osnovu zdravstvenog sustava na regionalnoj razini čini mreža...
Unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima
Unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima
Anita Kedačić
Svaka bolnička zdravstvena ustanova nastoji pružiti što kvalitetniju i potpuniju uslugu zdravstvene zaštite. Kako bi postigla navedeno, ista treba imati, kao i kvalitetno upravljati ljudskim i materijalnim resursima. U svrhu praćenja i poboljšanja praćenja naturalnih i financijskih pokazatelja unutar svake bolničke zdravstvene ustanove, u istoj je potrebno omogućiti prikupljanje i distribuciju medicinskih i ekonomskih podataka odnosno poboljšati procese planiranja, upravljanja i...
Upravljanje Centrom kompetencija
Upravljanje Centrom kompetencija
Ivan Ambroš
Tema i naslov disertacije „Upravljanje centrom kompetencija“ izabrani su s ciljem nastojanja istraživanja mogućnosti i nuđenja rješenja kroz konkretan model Centra kompetencija - da se jedan od ključnih prirodnih i sirovinskih resursa Hrvatske i posebno Vukovarsko-srijemske županije, slavonski hrast (lat. quercus robur), kroz osnivanje i upravljanje Centrom kompetencija pretvori u trajno konkurentni izvor prihoda i jedan od nositelja održivog razvoja županije. Podloga za...
Upravljanje edukacijom u komunalnim poduzećima Republike Hrvatske
Upravljanje edukacijom u komunalnim poduzećima Republike Hrvatske
Domagoj Pavić
Komunalna poduzeća jako su bitna za društveni razvoj i zadovoljstvo građana. Budući da smo u današnje vrijeme okruženi brzim tehničkim promjenama i dolasku novih trendova tako je posao djelatnika u poduzećima komunalnih djelatnosti svakim danom drugačiji te im je potrebno stalno usavršavanje. U početnom dijelu rada definirali smo što su to komunalne djelatnosti i čime se one bave. Danas smo cijelo svoje vrijeme okrenuti stalnom učenju i stjecanju novih znanja i vještina. ...
Upravljanje kvalitetom u funkciji povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama europskog tržišta rada
Upravljanje kvalitetom u funkciji povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama europskog tržišta rada
Ivana Ivančić
Doktorska disertacija daje sveobuhvatni pregled i analizu postojećih spoznaja o kvaliteti strukovnog obrazovanja i njezinom utjecaju na zapošljavanje mladih. Teorijski doprinos disertacije ogleda se u razvoju znanstvene misli i pojmovnom razgraničenju koncepata koji se izučavaju u okviru postavljenih ciljeva istraţivanja. Nakon što je definirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje, provedena je komparativna analiza strukovnog obrazovanja zemalja članica Europske unije. Potvrđeno...
Upravljanje kvalitetom u sustavu javne nabave na sveučilištima u Republici Hrvatskoj
Upravljanje kvalitetom u sustavu javne nabave na sveučilištima u Republici Hrvatskoj
Damir Šebo
U Republici Hrvatskoj javna nabava predstavlja područje koje se sve više razvija kako s pravnog tako i s ekonomskog aspekta. Središte javne nabave predstavlja postupak javne nabave čija je formalna procedura uređena Zakonom o javnoj nabavi i ostalim podzakonskim propisima iz područja javne nabave. Zakon o javnoj nabavi u potpunosti je usklađen s aktima, odnosno Direktivama Europske unije, a tijekom 2013. godine izmijenjen je dva puta, a posljednja velika promjena dogodila se Odlukom...
Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju
Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju
Adrijana Nikić-Katić
Kvaliteta visokog obrazovanja i ljudskog kapitala, koji se kao pojmovi često koriste u suvremenoj ekonomskoj literaturi, posebice u teoriji obrazovanja i teoriji ljudskog kapitala, glavni su predmet istraživanja ove disertacije. Jedan od glavnih ciljeva disertacije je konceptualno definirati odnos između kvalitete obrazovanja, u smislu razvijenosti ljudskog kapitala i društveno ekonomskog razvoja. Analiza pokazatelja ekonomskog i društvenog razvoja omogućava uvid u životni standard...
Upravljanje ljudskim resursima u organizaciji privatnih zdravstvenih ustanova
Upravljanje ljudskim resursima u organizaciji privatnih zdravstvenih ustanova
Ines Škoko
Disertacija istražuje kako uspješna organizacija u zdravstvu pridonosi ne samo zaposlenicima ove djelatnosti, već i kvaliteti usluge koju pacijenti primaju. Na razini Republike Hrvatske zdravstvene usluge s kojima pacijenti mogu raspolagati javne su zdravstvene ustanove te privatne zdravstvene ustanove. Javne zdravstvene ustanove, bolnice, najčešće su u vlasništvu države ili županije, odnosno grada. Privatne zdravstvene ustanove, odnosno poliklinike ili klinike u privatnom su...
Upravljanje promjenama s ciljem stvaranja konkurentske prednosti u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Upravljanje promjenama s ciljem stvaranja konkurentske prednosti u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Ivana Sataić
Sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija zadnjih godina predstavlja pokretačku silu domaćeg gospodarstva. Istovremeno ovaj sektor karakteriziraju brze i dinamične promjene koje u zahtjevnom poslovnom okruženju traže trenutni i adekvatni odgovor. Informacijske i komunikacijske tehnologije danas su globalna djelatnost za koju je od ključne važnosti konkurentnost kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu. Zato je važno da organizacije IKT sektora brzim odgovorom na...
Upravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodova
Upravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodova
Neđeljko Knežević
Poljoprivreda je važan sektor za sve zemlje svijeta, bez obzira na njihov nivo razvoja. Razvijen i efikasan sektor poljoprivrede pruža sigurnost kada je u pitanju snabdjevenost hranom. Veliki broj siromašnog stanovništva zemalja u razvoju preživljava baveći se poljoprivredom. U Republici Hrvatskoj se veliki broj privrednih subjekata bavi poljoprivrednom proizvodnjom, bilo da su registrirani kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), poljoprivredna zadruga ili trgovačko...

Pages