Pages

Utjecaj verbalne i neverbalne komunikacije u interkulturalnom poslovanju
Utjecaj verbalne i neverbalne komunikacije u interkulturalnom poslovanju
Tomislav Nikolaš
Razvoj informacija nosio je sa sobom razvoj znanosti, tehnike i tehnologije i gospodarstva, te društvenih djelatnosti i komunikacijskih sposobnosti. Obavljanje i razvoj poslovnih djelatnosti omogućeni su u prvom dijelu razvojem informacija. Informacije su, neposredno ili kao oblikovana znanja, prenosile znanstvene spoznaje i praktička znanja od čovjeka do čovjeka, od naroda do naroda. Neverbalna se komunikacija odnosi na cjelokupno ljudsko ponašanje. Nemoguće je odvajati neverbalnu od...
Utjecaj vizualnog merchandisinga na impulzivnu kupnju potrošača
Utjecaj vizualnog merchandisinga na impulzivnu kupnju potrošača
Marta Botkuljak
Dimenzijom globalizacije kakvom je danas doživljavamo, saživljen je i novi trend kupovanja. Naime, prosječni potrošači danas su vrlo zahtjevni kada je riječ o načinu kupovanja, trošenju svog dragocjenog vremena, ali i izgledu i iskustvu iz ustanova koje posjećuju. Zahtjevi potrošača prema trgovcima sve su snažniji, specijaliziraniji i precizniji - oni zahtijevaju kreativnost od strane trgovaca u privlačenju i motiviranju na ulazak u baš njihovu poslovnu jedinicu. Zbog...
Utjecaj vlasničke strukture na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Utjecaj vlasničke strukture na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Ana Puljić
Cilj ovog rada je provjeriti tezu o utjecaju vlasničke strukture na uspješnost poslovanja banaka u Republici Hrvatskoj. U radu će biti provjereno uvriježeno mišljenje: da samo strane poslovne banke na Hrvatskom tržištu ostvaruju dobre poslovne rezultate. Budući da je predmet analize i banka u državnom vlasništvu, u radu će biti provjereno i kako država upravlja bankom koja je ostala u državnom vlasništvu (dvadeset godina nakon provedene pretvorbe)? Kako bi se provjerila...
Utjecaj volonterstva na razvoj poduzetničkih vještina
Utjecaj volonterstva na razvoj poduzetničkih vještina
Ines Vitolić
U današnje vrijeme, nemogućnost pronalaska zaposlenja nakon završenog obrazovanja, nesigurna budućnost te nedostatak profesionalnog iskustva, koje nije stečeno tijekom formalnog obrazovanja, predstavljaju probleme s kojima se mladi susreću. Iako su visoka stopa nezaposlenosti mladih i njihova migracija u druge zemlje gorući problemi u Republici Hrvatskoj, postoje različite mogućnosti kako mladi mogu unaprijediti vještine, proširiti mrežu poznanstava i približiti se tržištu...
Utjecajni aspekti političke komunikacije s osvrtom na lokalne izbore
Utjecajni aspekti političke komunikacije s osvrtom na lokalne izbore
Domagoj Biuk
O političkoj komunikaciji napisane su brojne knjige te znanstveni članci. Jednako tako, utjecajni ili persuazivni aspekti komunikaciji nužno se vežu uz političku komunikaciju koja svoju svrhu ima prvenstveno u toj uvjeravajućoj dimenziji. Cilj i svrha politike kao discipline, a onda i komunikacije je uvjeriti ciljne javnosti u kvalitetu političkih programa ili politika kojima se određena stranka, grupacija ili pojedinac natječu u političkoj areni. Razvojem komunikacijskih...
Utvrđivanje kvalitete financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kandit d.o.o.
Utvrđivanje kvalitete financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kandit d.o.o.
Ante Ćurković
Tema ovog rada je utvrđivanje kvalitete financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kandit d.o.o.. Cilj rada je teorijski utvrditi značajke kvalitete informacija u financijskim izvještajima, a zatim na praktičnom primjeru poduzeća Kandit d.o.o. prikazati kako izgleda kada se poštuju Standardi financijskog izvještavanja i na taj način osigurava kvaliteta financijskih izvještaja. Znanstvene metode korištene u pisanju rada su deskriptivna, metoda analitike, metoda kompilacije te...
Uvjeti poljoprivredne proizvodnje
Uvjeti poljoprivredne proizvodnje
Ana Valentić
Predmet istraživanja ovog završnog rada su uvjeti poljoprivredne proizvodnje. Njegova glavna svrha i cilj je predstaviti pojam agrarne ekonomike, pojoprivrede te najznačajnije uvjete poljoprivredne proizvodnje. Nadalje, u radu se promatraju najvažnije ekonomske specifičnosti poljoprivrede kao privredne djelatnosti. Prilikom izrade ovog završnog rada obradila su se sljedeća poglavlja: u prvom poglavlju najprije će biti riječ o samoj agrarnoj ekonomici, a njegova potpoglavlja dati...
Uvjeti poljoprivredne proizvodnje
Uvjeti poljoprivredne proizvodnje
Sežana Tomašić
Tema ovog završnog rada je Uvjeti poljoprivredne proizvodnje. Teorijskim aspektima poljoprivrede bit će prikazani povijesni razvitak poljoprivrede, pojam poljoprivrede, podjela poljoprivrede, specifičnosti poljoprivrede i zadaće poljoprivrede, te će biti riječ o uvjetima poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda je gospodarska djelatnost u okviru koje se uzgajaju biljke i životinje u svrhu proizvodnje proizvoda koji zadovoljavaju prehrambene potrebe stanovništva. Značenje...
Uvjetovanost financijskog izvještavanja na poslovanje malih i srednje velikih poduzeća
Uvjetovanost financijskog izvještavanja na poslovanje malih i srednje velikih poduzeća
Antonio Lozančić
Financijsko izvještavanje je proces kreiranja financijskih izvještaja računovodstva poduzeća za interne i eksterne korisnike. Financijska izvješća su nositelji informacija o poslovanju poslovnog subjekta, a ona se kreiraju sukladno Zakonu o računovodstvu. Informacije su iznimno važne u poslovnom svijetu, iz razloga što su one preduvjet za upravljanje i kontrolu te za postizanje poslovnog uspjeha i konkurentnost. U Republici Hrvatskoj je registrirano čak 99,7% malih i srednje...
Uvođenje sustava online financiranja u svrhu unapređenja prodaje
Uvođenje sustava online financiranja u svrhu unapređenja prodaje
Ivona Radoš
Snažan razvoj interneta i računalnih tehnologija imao je utjecaja na gotovo sve aspekte suvremenog življenja i poslovanja tako i u Auto industriji. Rapidan porast broja korisnika interneta i dalje će se nastaviti s najvišim indeksom porasta u manje razvijenim zemljama te je očekivano da će u naredne tri do četiri godine broj korisnika prijeći 2 milijarde. Razvoj računalnih tehnologija do sada se kretao u smjeru kreiranja inteligentnih računala i za očekivati je da će se...
Uzroci i posljedice globalizacije te utjecaj na Republiku Hrvatsku
Uzroci i posljedice globalizacije te utjecaj na Republiku Hrvatsku
Ana Martinović
Diplomski rad se usmjerava na istraživanje procesa globalizacije, njegovih uzroka i posljedica te utjecaja na područje Republike Hrvatske s aspektom na zaposlenost i produktivnost. Prilikom definiranja pojma globalizacije vrlo je teško pronaći jednu definiciju koja pojašnjava fenomen u potpunosti, no često se opisuje kao svijet u cjelini. Također, samo određivanje pojma ovisi i o aspektu s kojeg se globalizacija istražuje, bilo to kulturnog, političkog ili ekonomskog aspekta. Ono...
UČINKOVITOST KONCEPTA INTERNE  KONTROLE U FINANCIJSKOJ AGENCIJI (FINA)
UČINKOVITOST KONCEPTA INTERNE KONTROLE U FINANCIJSKOJ AGENCIJI (FINA)
Marija Bagarić
Završni rad pod nazivom 'Učinkovitost koncepta interne kontrole u financijskoj agenciji (FINA)' sadrži pet poglavlja kroz koja se opisuje koncept interne kontrole u financijskoj agenciji. U izradi rada korištene su knjige, internetske stranice i drugi izvori. U uvodnom dijelu se opisuje svrha rada, ciljevi rada i hipoteze, predmet istraživanja te struktura rada. Druga cjelina odnosi se na teorijsku podlogu i prethodna istraživanja gdje se opisuje pojam i značaj interne kontrole...

Pages