Pages

Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Martina Iljić
Cilj ovog završnog rada jest analiza industrije kao gospodarske grane u Republici Hrvatskoj te kakav ona utjecaj ima na sveukupno gospodarstvo zemlje. Također, teži se istražiti i analizirati utjecaj drvne industrije koja je posebice zastupljena u Istočnoj Slavoniji. Rad se temelji se na 5 poglavlja u koje su ubrojana poglavlja uvoda i metodologije rada. U drugom poglavlju, metodologija rada, navedeni su predmet, cilj i hipoteza rada te metode koje su korištene samim pisanjem...
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Sara Periša
U ovom radu provedena je analiza industrijske politike Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na prehrambenu industriju. Prehrambena industrija je izdvojena i značajna zato što ima egzistencijalnu vrijednost sa svaku pojedinu državu. Prehrambena industrija u Republici Hrvatskoj ima tendenciju rasta te u konačnici značajno pospješuje cjelokupan ekonomski uspjeh Republike Hrvatske. Cilj rada je analizirati industrijsku politiku Republike Hrvatske te također pobliže pojasniti stanje...
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Ivana Licht
Održavanje stabilnosti cijena osnovni je cilj većine europskih središnjih banaka, pa tako i Hrvatske narodne banke. Održavanje predvidljive i niske stope inflacije od presudne je važnosti za gospodarski rast i razvoj. Cilj je ovog rada prikazati kretanje stope inflacije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2017. godine, te analizirati kretanje stope inflacije, nezaposlenosti, realnog bruto domaćeg proizvoda, deflatora BDP-a, M1 monetarne novčane mase, nominalnog...
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Danijela Kraljević
Razvojem mobilne tehnologije razvile su se i aplikacije koje proširuju funkcionalnost uređaja. Budući da su mobilni uređaji multifunkcionalni, na njima se nalazi mnoštvo vrijednih podataka vlasnika pa je samim tim i ranjivost velika. Sigurnost korisnika je upitna jer se i moguće prijetnje sve više razvijaju kako tehnologija napreduje. Neke od mogućih šteta su zloupotreba osobnih i povjerljivih podataka, podizanje novca s bankovnog računa, narušavanje i kompromitiranje...
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Kristijan Jakovljević
Jedan od načina ulaska poslovnog subjekta na inozemno tržište je inozemno izravno ulaganje koje označava kontroliranje i upravljanje poslovnim objektima i operacijama u jednoj zemlji od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u drugoj zemlji imajući tako izravan utjecaj na pripadajuće rezultate poslovanja. Inozemna izravna ulaganja danas u velikoj mjeri doprinose gospodarstvu zemlje primatelja (zemlja u koju se ulaže) te igraju važnu ulogu u svjetskoj ekonomiji. Prvi dio rada...
Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Mislav Kvesić
Republika Hrvatska dugi je niz godina bila suočena sa rastućim inozemnim dugom. Izlaskom iz recesije negativni trendovi polako su se počeli zaustavljati, te je otplata inozemnog duga uslijed povoljnijih kamata, smanjenog proračunskog deficita i jasnijih politika poboljšana. U radu je analizirano razdoblje od 2014. do 2018. godine uz pomoć 7 odabranih pokazatelja koji su ujedno i najčešće korišteni u analizama inozemne zaduženosti određene zemlje. Prema dobivenim rezultatima...
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Heidi Samardžić
Ovim radom prikazala se pojmovna razlika između potencijala i resursa. Potencijal možemo prikazati kao mogućnost koja se pretpostavlja, sposobnost razvoja, dok su resursi konkretniji elementi namijenjeni stvaranju dobara i usluga, kao što su prirodna dobra slobodno dostupna iz prirode, kapitalna sredstva i ljudski rad. Pretpostavljeno je da razvoj turizma u odabranim regijama Istri i Baranji nije moguć samo uz temeljna tri elementa ukoliko ne postoji ključna karika – poduzetništvo....
Analiza ispunjavanja konvergencijskih kriterija na primjeru članica Europske unije
Analiza ispunjavanja konvergencijskih kriterija na primjeru članica Europske unije
Antonia Vinković
Razaranja Drugog svjetskog rata rezultirala su ekonomskom krizom u Europi te gospodarski razlozi potiču razvoj regionalne integracije, danas poznatu pod nazivom Europska unija. Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine postignut je viši stupanj integracije te je predviđeno osnivanje Europske unije i uvođenje zajedničke valute s namjerom stvaranja monetarne unije. Ispunjavanje konvergencijskih kriterija predstavlja uvjet za uvođenje zajedničke valute, odnosno da bi država mogla...
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Ivana Husnjak
Ekonomija je dugo funkcionirala kroz linearni model poslovanja te se kao odgovor na ekonomsku krizu i općenito uvriježen konzumeristički način ponašanja razvijaju novi modeli poslovanja čijim se korištenjem utječe ne samo na okoliš i njegovu održivost, već i na ekonomski i socijalni aspekt gospodarstva. Prvi korak u postizanju održivog razvoja i postizanju cirkularne ekonomije u konačnici je potaknuti razvoj socijalnih inovacija i potaknuti ljude na promjenu jer su oni kao...
Analiza izloženosti riziku poslovanja
Analiza izloženosti riziku poslovanja
Ivona Pačarek
Da bi poduzeće donosilo pravovremene i točne odluke važno je prepoznati opasnosti iz okruženja te na pravi način efikasno utjecati na potencijalne rizike. Gledajući u prošlost rizici nisu bili toliko opasni za poslovanje te su poslovali uz vrlo stabilnoj okolini. U današnje vrijeme mnoga poduzeća se suočavaju sa novim tehničkim i tehnološkim razvojem s kojima dolazi nesigurna okolina poslovanja te se oni moraju na što bolji način prilagođavati. U svojoj proizvodnji i...
Analiza izloženosti riziku poslovanja na primjeru Zagorje - Tehnobeton d.d. Varaždin
Analiza izloženosti riziku poslovanja na primjeru Zagorje - Tehnobeton d.d. Varaždin
Lidija Repić
Važnost kontinuiranog praćenja i analiziranja poslovanja predstavljaju alat za odluke koje uprava svakog društva mora donositi kako bi na vrijeme prepoznala i otklonila moguće rizike koji se pojavljuju u poslovanju. Svako društvo, bez obzira o njegovoj veličini i snazi, mora obratiti dužnu pažnju na financijske, ali i druge pokazatelje, pomoću kojih se otkriva određeni trend u poslovanju, naročito ako se radi o srednjim ili velikim poduzetnicima. U ovom radu će se kroz...
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Vedran Kotromanović
Izravne strane investicije (FDI) jedna su od najznačajnijih ekonomskih posljedica globalizacije, stoga ne čudi činjenica kako države svijeta raznim politikama nastoje privući strane investitore kako bi ulagali u njihove države i tako pomogli u izgradnji i osnaživanju gospodarstva i države. Razvijene zemlje odmah su prepoznale koristi od FDI-a te ih smatraju važnim kanalom za aktiviranje vlastitih investicijskih potencijala neophodnih za razvitak gospodarstva. FDI u zemlju u koju se...

Pages