Pages

Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Tomislav Lozušić
Danas je komunikacija u poslovnom svijetu od izuzetne važnosti. Međutim, većina tvrtki ne posluje samo unutar svoje države, već širi svoje poslovanje izvan granica. Dakle, većina tvrtki se danas okrenula i međunarodnom poslovanju gdje veliku važnost ima interkulturalna poslovna komunikacija. Interkulturalna poslovna komunikacija predstavlja komunikaciju među poslovnim partnerima koji dolaze iz različitih kultura. Kako bi interkulturalna poslovna komunikacija bila kvalitetna,...
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Heidi Samardžić
Ovim radom prikazala se pojmovna razlika između potencijala i resursa. Potencijal možemo prikazati kao mogućnost koja se pretpostavlja, sposobnost razvoja, dok su resursi konkretniji elementi namijenjeni stvaranju dobara i usluga, kao što su prirodna dobra slobodno dostupna iz prirode, kapitalna sredstva i ljudski rad. Pretpostavljeno je da razvoj turizma u odabranim regijama Istri i Baranji nije moguć samo uz temeljna tri elementa ukoliko ne postoji ključna karika – poduzetništvo....
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Vedran Kotromanović
Izravne strane investicije (FDI) jedna su od najznačajnijih ekonomskih posljedica globalizacije, stoga ne čudi činjenica kako države svijeta raznim politikama nastoje privući strane investitore kako bi ulagali u njihove države i tako pomogli u izgradnji i osnaživanju gospodarstva i države. Razvijene zemlje odmah su prepoznale koristi od FDI-a te ih smatraju važnim kanalom za aktiviranje vlastitih investicijskih potencijala neophodnih za razvitak gospodarstva. FDI u zemlju u koju se...
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Dino Marenić
Javne financije su znanstvena disciplina koja proučava modalitete i instrumente državnog prikupljanja, trošenja i preraspodjele javnih prihoda s ciljem učinkovite ponude javnih dobara i usluga. Javni prihodi su financijska sredstava koja služe državi za podmirenje javnih potreba, odnosno rashoda. Država stječe prihode u obliku poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i temeljem vlastite gospodarske djelatnosti (od državnih poduzeća). Najvažniji instrument prikupljanja prihoda u...
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Anita Tomašević
Za ostvarivanje brojnih zadataka i mjera koje je država obvezna izvršiti na osnovi Ustava, zakona i drugih propisa, potrebni su joj i određeni prihodi. Državnim (javnim) prihodima nazivamo sredstva kojima država zadovoljava javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti. Sustav prihoda suvremenih država razlikuje se od prihoda feudalne i robovlasničke države. Određene veće ili manje razlike u sustavu državnih prihoda nalazimo ne samo kada uspoređujemo te sustave u istoj državi,...
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Ana Malčić
Današnje doba je doba tehnologije koja sve više napreduje i uvlači se u sve sfere ljudskoga života. Razvojem tehnologije dolazi do napretka i u bankarskom poslovanju, gdje se pojavljuje internet bankarstvo, a broj bankomata i EFTPOS uređaja raste iz dana u dan. Uz razvoj tehnologije banke nude i sve širu lepezu platnih kartica, odnosno debitinih i kreditnih kartica koje nude sve više mogućnosti svojim korisnicima. Upravo zbog toga broj platnih kartica konstantno raste unatoč...
Analiza koncepta fer vrijednosti
Analiza koncepta fer vrijednosti
Tamara Gal
Zakonska obveza poduzeća je da rezultat svojeg poslovanja prezentira kroz financijske izvještaje. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je korisnicima financijskih izvještaja na istinit i objektivan način prikazati poslovanje poduzeća i njegov financijski položaj. Sastavljanje financijskih izvještaja temelji se na pravilima sastavljanja i prezentiranja koja proizlaze iz računovodstvenih standarda. Izborom računovodstvene politike, uprava poduzeća odlučuje na koji će...
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Snježana Ramljak
Suvremeni način života i poslovanja obilježavaju brze, intenzivne i često puta neočekivane promjene okoline koje utječu na ponašanje i poslovne rezultate svake tvrtke. Kako bi se uspješno razvijale, tvrtke moraju neprestano pratiti i analizirati kretanja u okolini, kao i ponašanje svojih kupaca, poslovnih partnera i konkurencije. Tvrtke u sve većoj mjeri prepoznaju potrebu za promjenom u načinu komuniciranja sa svojim kupcima i marketing putem društvenih mreža integriraju u...
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Zdravko Stipetić
Cilj rada je probuditi interes javnog i privatnog sektora, malih i velikih poduzeća, srednjeg i vrhovnog menadžmenta i cjelokupne hrvatske javnosti za razumijevanjem stanja i razvoja metalo – prerađivačke industrije Brodsko – posavske županije, njene potencijale za razvoj gospodarstva Brodsko – posavske županije i njenog značenja za razvoj metalo - prerađivačke industrije na razini Republike Hrvatske te doprinos koji ona ima na društveni razvoj i ekološku održivost....
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Romana Jovičić
Rad se bavi kreiranjem dvaju modela kojima se ocjenjuje kreditna sposobnost poduzeća. Modeli korišteni u analizi, a kojima se predviđa kreditna sposobnost poduzeća, su neuronske mreže i stabla odlučivanja. Modeli su kreirani na temelju prethodno prikupljene baze podataka prema čemu se IT poduzeća u Hrvatskoj klasificiraju u dvije klase, odnosno u dva boniteta. Modelom neuronskih mreža trenirane su i testirane dvije arhitekture neuronskih mreža, te je u daljnjoj analizi korištena...
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Martin Skoko
Za promatranje kretanja vrijednosti indeksa fonda koriste se tehnička i fundamentalna analiza financijskih instrumenata. Tehničkom analizom nastoje se predvidjeti buduće vrijednosti financijskih instrumenata temeljene na povijesnim podacima cijena i obujmu trgovanja. Fundamentalna analiza uzima u obzir makroekonomske čimbenike, te promatra poduzeća i grane u kojima poduzeća posluju. Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori registrirani kao...
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Marija Tomac
S pojavom novca razvilo se i njegovo krivotvorenje. Naime, krivotvorenje novca ima dugotrajnu prošlost, a sve se više razvijalo s razvojem tehnike fotokopiranja. Danas, u svijetu visoke tehnologije, teško je uočiti da je neki novac krivotvoreni. Unatoč tome postoje značajne razlike krivotvorenog u odnosu na originalni novac te upravo zbog toga što se može otkriti da se radi o krivotvorini, ovakve radnje su rizične. Osim što je rizično, krivotvorenje novca je ilegalno i kažnjivo...

Pages