Pages

Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Marin Barić
Porez na dodanu vrijednost je relativno mlad porez, međutim i kao takav ima vrlo bitnu ulogu u poreznim sustavima suvremenih zemalja. Danas PDV predstavlja najizdašniji porezni prihod i temeljni stup proračuna država koje ga koriste. Stope PDV-a najčešće se upotrebljavaju kao element za opisivanje poreza na dodanu vrijednost. U ovom radu autor nastoji prikazati važnost PDV-a i njegove elemente u Republici Hrvatskoj, te također važnu ulogu koju PDV ima u državnom proračunu.
Analiza i opis radnog mjesta menadžera na primjeru Dunav - Drava cement d.o.o., Zagreb
Analiza i opis radnog mjesta menadžera na primjeru Dunav - Drava cement d.o.o., Zagreb
Tanja Turkijević
Cilj rada je prikazati analizu i opis radnoga mjesta na konkretnom primjeru. Svrha svake analize radnoga mjesta je utvrditi što se zahtjeva od zaposlenika na njegovom radnom mjestu, što poslodavac može očekivati od djelatnika, upoznati djelatnika s ključnim odgovornostima i dužnostima posla u cilju da djelatnik obavlja svoj posao što uspješnije i kvalitetnije. Analiza posla usmjerena je na dizajniranje i definiranje temeljnih obilježja i karakteristika posla, pribavljanje, selekciju...
Analiza i potencijali marketing programa ugostiteljskih objekata
Analiza i potencijali marketing programa ugostiteljskih objekata
Franciska Sikra
Završni rad bazira se na promatranoj problematici marketinga ugostiteljskog objekta pri čemu je pozornost bila usmjerena utvrđivanju uloge ugostiteljstva u turističkoj djelatnosti, kroz definiranje ugostiteljstva, kategorizaciju ugostiteljske djelatnosti te ugostiteljske objekte. Obrađena je problematika i marketinga i to u funkciji jačanja tržišne pozicioniranosti ugostiteljskog objekta pri čemu su obrađeni teorijski aspekti spomenute problematike te su iste promatrane u kontekstu...
Analiza i prikaz financijskih izvještaja najznačajnijih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske
Analiza i prikaz financijskih izvještaja najznačajnijih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske
Nataša Brčina
U ovom završnom radu analizira se financijsko stanje poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon uvodnog teroretskog dijela, obrađeni su podaci prikupljeni iz financijskih izvještaja najvećih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj završnog rada je prikazati promjene u financijskim rezultatima 5 najznačajnih poduzeća u apsolutnom ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske kroz 3 promatrane godine, te donijeti zaključak o smjeru u kojem ide poslovanje poduzeća.
Analiza i prikaz komunalne naknade na primjeru grada Osijeka
Analiza i prikaz komunalne naknade na primjeru grada Osijeka
Helena Mrkonjić
Komunalna naknada je zapravo ono što svi lokalni žitelji, kako fizičke tako i pravne osobe, moraju plaćati za korištenje stambenih prostora, poslovnih prostora, garažnih prostora, građevinskih zemljišta, te neizgrađenih građevinskih zemljišta. Naravno postoje i oni koji su oslobođeni plaćanja ali zato mora postojati razlog na temelju kojega se donosi rješenje za oslobađanje od plaćanja, ali mora postojati način na koji će se to neplaćanje podmiriti iz drugih izvora. Ovim...
Analiza i prikaz kvalitete prijevoza autobusom i tramvajem u lokalnom okruženju
Analiza i prikaz kvalitete prijevoza autobusom i tramvajem u lokalnom okruženju
Barbara Gašpić
Lokalna javna poduzeća kao poduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom lokalne jedinice vlasti, što podrazumijeva grad ili općinu, moraju obavljati poslove koji su namijenjeni lokalnoj vlasti i nad kojima lokalna jedinica ima ovlast. Jedan od poslova koji je dužna obavljati lokalna jedinica vlasti je obavljanje komunalne djelatnosti, a tamo pripada i prijevoz putnika u javnom prometu. U Gradu Osijeku za to je zadužen Gradski prijevoz putnika d.o.o., gradsko trgovačko društvo u...
Analiza i prikaz poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Analiza i prikaz poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Brigita Crnac
Cilj rada je definiranje poreza na dohodak i analiza prihoda od poreza na dohodak, pojašnjenje pojma poreznog sustava, definiranje pojmova poreznog obveznika, zatim pojašnjenje o dohodcima koji se oporezuju prema izvoru dohotka te primitcima koji se ne smatraju dohotkom. U drugom poglavlju definiran je porezni sustav, oblici poreznog sustava, karakteristike poreza, čimbenici koji utječu na porezni sustav te učinci oporezivanja. U trećem poglavlju pobliže su objašnjeni pojmovi...
Analiza i prikaz radnog odnosa ugovora o radu sa stajališta kompenzacija
Analiza i prikaz radnog odnosa ugovora o radu sa stajališta kompenzacija
Marina Tomić
Ovim radom se nastoji prikazati radni odnos sa stajališta kompenzacija. Kompenzacije se, kao ukupne nagrade koje pripadaju zaposlenicima za njihov obavljeni rad, dijele u dvije osnovne skupine, a to su materijalne i nematerijalne. Jedna od najznačajnijih materijalnih izravnih kompenzacija jest plaća, koje je bitna stavka ugovora o radu, jer u većini slučajeva potiče zaposlenika na prihvaćanje ili odbijanje radnoga odnosa. U radu se izdvajaju razlike novoga i staroga Zakona o radu, a...
Analiza i prikaz sustava motivacije zaposlenika na primjeru Brodsko-posavske županije
Analiza i prikaz sustava motivacije zaposlenika na primjeru Brodsko-posavske županije
Mijat Jurišić
Motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost, a time raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu. Motivacijski sustav organizacije mora biti oblikovan na način da zadovolji potrebe i želje većeg broja zaposlenika te usmjeren na podizanje individualne radne uspješnosti stvarajući i nagrađujući poželjne oblike ponašanja. Relevantan i efikasan motivacijski sustav uključuje i više različitih oblika nagrađivanja, kao i...
Analiza i uloga države u zapošljavanju kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje
Analiza i uloga države u zapošljavanju kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kristijan Ištoković
Mogućnosti i procesi zapošljavanja ljudskih potencijala razlikuju se od poduzeća do poduzeća, a isto tako i od države do države. Međutim, svima je cilj smanjiti stopu nezaposlenosti i omogućiti prvenstveno mladim obrazovanim ljudima da pokažu svoja znanja i sposobnosti radeći posao u svojoj struci. U Republici Hrvatskoj Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju tržišta rada, a cilj mu je razviti usluge radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja...
Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Leo Lacković
Ovim radom se prikazalo upravljanje ljudskim resursima kroz motivaciju. Motivaciju u najužem smislu možemo definirati kao poticanje ljudi ka ostvarivanju ciljeva tvrtke i osobnih ciljeva, a to su ciljevi koji se međusobno isprepliću. U radu su prikazane procesne i sadržajne teorije motivacije, materijalne i nematerijalne kompenzacije, načini redizajniranja posla kako bi se zaposlenici osjećali što ugodnije i sigurnije, te su uspoređeni načini motiviranja zaposlenika policije u...
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Doris Krajina
Tema ovog diplomskog rada je Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije. Porez na dobit uz porez na dodanu vrijednost, posebne poreze i trošarine predstavlja državne poreze koji su od velike važnosti za svaku državu. Razlog tome je taj što državni porezi predstavljaju glavni izvor prihoda neke države. Porez na dobit predstavlja poreznu stopu kojom se oporezuje dobit u Republici Hrvatskoj. Plaćaju ga sve pravne i fizičke osobe,...

Pages