Pages

Analiza i prikaz poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Analiza i prikaz poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Brigita Crnac
Cilj rada je definiranje poreza na dohodak i analiza prihoda od poreza na dohodak, pojašnjenje pojma poreznog sustava, definiranje pojmova poreznog obveznika, zatim pojašnjenje o dohodcima koji se oporezuju prema izvoru dohotka te primitcima koji se ne smatraju dohotkom. U drugom poglavlju definiran je porezni sustav, oblici poreznog sustava, karakteristike poreza, čimbenici koji utječu na porezni sustav te učinci oporezivanja. U trećem poglavlju pobliže su objašnjeni pojmovi...
Analiza i prikaz radnog odnosa ugovora o radu sa stajališta kompenzacija
Analiza i prikaz radnog odnosa ugovora o radu sa stajališta kompenzacija
Marina Tomić
Ovim radom se nastoji prikazati radni odnos sa stajališta kompenzacija. Kompenzacije se, kao ukupne nagrade koje pripadaju zaposlenicima za njihov obavljeni rad, dijele u dvije osnovne skupine, a to su materijalne i nematerijalne. Jedna od najznačajnijih materijalnih izravnih kompenzacija jest plaća, koje je bitna stavka ugovora o radu, jer u većini slučajeva potiče zaposlenika na prihvaćanje ili odbijanje radnoga odnosa. U radu se izdvajaju razlike novoga i staroga Zakona o radu, a...
Analiza i prikaz sustava motivacije zaposlenika na primjeru Brodsko-posavske županije
Analiza i prikaz sustava motivacije zaposlenika na primjeru Brodsko-posavske županije
Mijat Jurišić
Motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost, a time raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu. Motivacijski sustav organizacije mora biti oblikovan na način da zadovolji potrebe i želje većeg broja zaposlenika te usmjeren na podizanje individualne radne uspješnosti stvarajući i nagrađujući poželjne oblike ponašanja. Relevantan i efikasan motivacijski sustav uključuje i više različitih oblika nagrađivanja, kao i...
Analiza i uloga države u zapošljavanju kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje
Analiza i uloga države u zapošljavanju kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kristijan Ištoković
Mogućnosti i procesi zapošljavanja ljudskih potencijala razlikuju se od poduzeća do poduzeća, a isto tako i od države do države. Međutim, svima je cilj smanjiti stopu nezaposlenosti i omogućiti prvenstveno mladim obrazovanim ljudima da pokažu svoja znanja i sposobnosti radeći posao u svojoj struci. U Republici Hrvatskoj Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju tržišta rada, a cilj mu je razviti usluge radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja...
Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Leo Lacković
Ovim radom se prikazalo upravljanje ljudskim resursima kroz motivaciju. Motivaciju u najužem smislu možemo definirati kao poticanje ljudi ka ostvarivanju ciljeva tvrtke i osobnih ciljeva, a to su ciljevi koji se međusobno isprepliću. U radu su prikazane procesne i sadržajne teorije motivacije, materijalne i nematerijalne kompenzacije, načini redizajniranja posla kako bi se zaposlenici osjećali što ugodnije i sigurnije, te su uspoređeni načini motiviranja zaposlenika policije u...
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Doris Krajina
Tema ovog diplomskog rada je Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije. Porez na dobit uz porez na dodanu vrijednost, posebne poreze i trošarine predstavlja državne poreze koji su od velike važnosti za svaku državu. Razlog tome je taj što državni porezi predstavljaju glavni izvor prihoda neke države. Porez na dobit predstavlja poreznu stopu kojom se oporezuje dobit u Republici Hrvatskoj. Plaćaju ga sve pravne i fizičke osobe,...
Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Tomislav Lozušić
Danas je komunikacija u poslovnom svijetu od izuzetne važnosti. Međutim, većina tvrtki ne posluje samo unutar svoje države, već širi svoje poslovanje izvan granica. Dakle, većina tvrtki se danas okrenula i međunarodnom poslovanju gdje veliku važnost ima interkulturalna poslovna komunikacija. Interkulturalna poslovna komunikacija predstavlja komunikaciju među poslovnim partnerima koji dolaze iz različitih kultura. Kako bi interkulturalna poslovna komunikacija bila kvalitetna,...
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Heidi Samardžić
Ovim radom prikazala se pojmovna razlika između potencijala i resursa. Potencijal možemo prikazati kao mogućnost koja se pretpostavlja, sposobnost razvoja, dok su resursi konkretniji elementi namijenjeni stvaranju dobara i usluga, kao što su prirodna dobra slobodno dostupna iz prirode, kapitalna sredstva i ljudski rad. Pretpostavljeno je da razvoj turizma u odabranim regijama Istri i Baranji nije moguć samo uz temeljna tri elementa ukoliko ne postoji ključna karika – poduzetništvo....
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Vedran Kotromanović
Izravne strane investicije (FDI) jedna su od najznačajnijih ekonomskih posljedica globalizacije, stoga ne čudi činjenica kako države svijeta raznim politikama nastoje privući strane investitore kako bi ulagali u njihove države i tako pomogli u izgradnji i osnaživanju gospodarstva i države. Razvijene zemlje odmah su prepoznale koristi od FDI-a te ih smatraju važnim kanalom za aktiviranje vlastitih investicijskih potencijala neophodnih za razvitak gospodarstva. FDI u zemlju u koju se...
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Dino Marenić
Javne financije su znanstvena disciplina koja proučava modalitete i instrumente državnog prikupljanja, trošenja i preraspodjele javnih prihoda s ciljem učinkovite ponude javnih dobara i usluga. Javni prihodi su financijska sredstava koja služe državi za podmirenje javnih potreba, odnosno rashoda. Država stječe prihode u obliku poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i temeljem vlastite gospodarske djelatnosti (od državnih poduzeća). Najvažniji instrument prikupljanja prihoda u...
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Anita Tomašević
Za ostvarivanje brojnih zadataka i mjera koje je država obvezna izvršiti na osnovi Ustava, zakona i drugih propisa, potrebni su joj i određeni prihodi. Državnim (javnim) prihodima nazivamo sredstva kojima država zadovoljava javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti. Sustav prihoda suvremenih država razlikuje se od prihoda feudalne i robovlasničke države. Određene veće ili manje razlike u sustavu državnih prihoda nalazimo ne samo kada uspoređujemo te sustave u istoj državi,...
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Ana Malčić
Današnje doba je doba tehnologije koja sve više napreduje i uvlači se u sve sfere ljudskoga života. Razvojem tehnologije dolazi do napretka i u bankarskom poslovanju, gdje se pojavljuje internet bankarstvo, a broj bankomata i EFTPOS uređaja raste iz dana u dan. Uz razvoj tehnologije banke nude i sve širu lepezu platnih kartica, odnosno debitinih i kreditnih kartica koje nude sve više mogućnosti svojim korisnicima. Upravo zbog toga broj platnih kartica konstantno raste unatoč...

Pages