Pages

Analiza menadžerskih funkcija u poduzeću
Analiza menadžerskih funkcija u poduzeću
Tihana Vidaković
Funkcije menadžmenta predstavljaju aktivnosti kojima menadžeri nastoje uspješno i kvalitetno upravljati poduzećem. Funkcije menadžmenta su: planiranje, organiziranje, vođenje i motiviranje, kontroliranje, upravljanje ljudskim potencijalima. Funkcije menadžmenta dovode do normalnog funkcioniranja poduzeća, ukoliko se postigne ravnoteža između svih funkcija. Planiranjem se promišlja o budućnosti i definiraju se ciljevi, koje menadžment sa svojim podređenima želi ostvariti....
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Zvonimir Valić
U ovome završnome radu prikazana je struktura međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. U teorijskome dijelu opisani su pojmovi međunarodne pričuve, međunarodna likvidnost, Međunarodni monetarni fond i rizici međunarodnih pričuva. Također je opisana i uloga Hrvatske narodne banke u upravljanju međunarodnim pričuvama. U praktičnome dijelu uspoređivani su temeljni makroekonomski pokazatelji obje države, kao što su površina, broj stanovnika,...
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Ines Čoti
Ovaj završni rad bavi se analizom međunarodnih pričuva Švicarske Konfederacije u petogodišnjem razdoblju (od 2012. do 2016. godine), njihovom strukturom i kretanjem u zadanim godinama istraživanja. Međunarodne su rezerve imovina u posjedu monetarne vlasti neke države, najčešće središnje banke, koja obnaša različite funkcije – od očuvanja međunarodne likvidnosti do održavanja deviznog tečaja na određenoj propisanoj razini. Ova imovina može biti različite vrste: inozemna...
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Mato Gavrić
Mirovinski sustav važan je dio gospodarskog sustava svake države, a uređuje ga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Ministarstvo i njegova uprava odgovorni su za normativno uređenje mirovinskog sustava, za nadzor nad zakonitošću rada i općih akata, za predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina, praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja, koordiniranje aktivnosti i druge poslove u okviru svog djelokruga. Općim...
Analiza monopola
Analiza monopola
Kristina Džankić
Danas je okolina postala izuzetno neizvjesna i konkurentna. To se posebice može uvidjeti na tržištu dobara i usluga. Naime, to je tržište na kojemu se susreću kupci i proizvođači različitih dobara i usluga. Proizvođači na ovom tržištu se međusobno natječu. Natjecanje među proizvođačima istih ili sličnih dobara naziva se konkurencija. Na tržištu dobara postoje četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, monopol te nesavršena konkurencija u koju se...
Analiza monopola i monopolske moći
Analiza monopola i monopolske moći
Luka Pepić
Monopol se ubraja u tržišne strukture nesavršene konkurencije. Riječ je o tržišnoj strukturi koja se po svojim karakteristikama značajnije razlikuje od ostalih struktura, no isto tako se i rjeđe pojavljuje u praksi. Posebnost monopola očituje se u postojanju samo jednog proizvođača, odnosno ponuđača određenog proizvoda ili usluge na tržištu. Monopol je u modernim poslovnim uvjetima rijetka tržišna pojava no primjeri istog u praksi ipak postoje. Ekonomska struka smatra...
Analiza monopola na primjeru poduzeća Hrvatske vode
Analiza monopola na primjeru poduzeća Hrvatske vode
Iva Mršo
Tržište dobara i usluga karakterizira postojanje različitih tržišnih struktura koje se razlikuju po postojanju konkurencije i načinu određivanja cijena. Prema tome, razlikuju se četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, oligopol, monopolistička konkurencija i monopol. Savršena konkurencija i monopol predstavljaju dvije krajnosti. Razlog tome je što u savršenoj konkurenciji postoji mnogo ponuđača dobara i usluga, dok na tržištu monopola postoji samo jedan...
Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik
Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik
Jelena Ivarsson
Diplomski rad pod nazivom Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik ima svrhu analizirati načine motiviranja i kompenziranja u navedenim kompanijama. Tjörns Omnibustrafik strana je kompanija koja posluje u Švedskoj, dok druge dvije kompanije, Plamen d.o.o. Požega i Jysk d.o.o., posluju u Hrvatskoj. Nakon uvodnog dijela, objašnjene su motivacijske strategije, važnost motiviranja i kompenziranja...
Analiza nezaposlenosti Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. do 2014. godine
Analiza nezaposlenosti Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. do 2014. godine
Tijana Kekez
U završnom radu objasnit će se pojam i obilježja nezaposlenosti. Naime, nezaposlenost je najznačajniji makroekonomski problem, a obuhvaća sve osobe koje nemaju posao, ali ga aktivno traže prijavljujući se na zavod za zapošljavanje. Također će se govoriti i o načinima mjerenja ovog makroekonomskog problema koji se može mjeriti različitim stopama kao što su stopa zaposlenosti, stopa participacije i stopa nezaposlenosti. Postoje različite vrste nezaposlenosti koje se po svojim...
Analiza nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Analiza nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Lorena Tureček
Analiza nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj tema je diplomskog rada koji sa bavi proučavanjem nezaposlenosti mladih visokoobrazovanih osoba kao jedne od glavnih kočnica gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Počevši od samog teorijskog aspekta nezaposlenosti, koje su vrste nezaposlenosti, kako se ona mjeri te koje su joj posljedice preko analize nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj po ţupanijama, zanimanju, dobi i spolu od 2015. do 2017. godine pa sve do...
Analiza održivosti mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Analiza održivosti mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Davor Relatić
Budući da je financijski sustav okosnica gospodarskog sustava svake zemlje, iznimno je važno znati koji su to elementi koji čine financijski sustav te na kojoj poziciji se nalazi Republika Hrvatska u odnosu na zemlje EU. Velika pozornost obratila se na mirovinski sustav i na njegovu održivost kao važan dio financijskog sustava. Osim definiranja mirovinskog sustava i mirovina, njihove povjesti i dosada provedenih reformi, pojasnio se ustroj mirovinskog sustava Republike ...
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa upravljanja
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa upravljanja
Petra Periša
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa poslovanja, očituje se u različitim karakteristikama menadžera koje je potrebno posjedovati. Odnose se na sposobnosti upravljanja ljudskim potencijalima, organizaciju mendžmenta i procesa upravljanja, osobine ličnosti menadžera, motivacijske tehnike i njihove vrste kojima se koriste kako bi poboljšali rad zaposlenih na najvišu razinu. Sinergija navedenih činjenica dovodi do konačnog rezultata poslovanja...

Pages