Pages

Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija državnih agencija u Republici Hrvatskoj
Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija državnih agencija u Republici Hrvatskoj
Laura Kraljević
U RH agencije su inaugurirane u brzanju i nekoordiniranosti, s toga se svaki od modela međusobno poprilično razlikuje prema pojedinim područjima, te se javlja heterogenost oblika regulatornih agencija u RH. Jedne se osnivaju kao pravne osobe, dok su druge osnovane kao ustanove čime se ujedno prikazuje i dvojba zakona o pravnom ustroju. Za samostalna regulatorna tijela važno je da pokrivaju cijelo tržište bez obzira na vrstu, odnosno da djeluju tamo gdje je profit te na taj način...
Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na primjeru javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na primjeru javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Filip Marušić
U radu je prikazana analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u Republici Hrvatskoj općenito, te konkretno na primjeru analizu materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u javnom poduzeću Hrvatske Šume d.d. Cilj rada je analizirati kakvi oblici kompenzacija postoje počevši od teorijskog definiranja posla i radnog mjesta, te uvjetima zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima, zatim su prikazani broj zaposlenih u javnom i privatnom sektoru te je prikazana...
Analiza materijalnih kompenzacija u drogerijskoj industriji Hrvatske
Analiza materijalnih kompenzacija u drogerijskoj industriji Hrvatske
Stjepan Miškić
U radu se krenulo od definiranja samog pojma kompenzacija, pa je rečeno da su kompenzacije ukupne naknade koje zaposlenici dobivaju za svoj rad u poduzeću, a one mogu biti materijalne i nematerijalne. Kako je svakom poduzeću u interesu da mu zaposlenici budu usmjereni ka ostvarenju organizacijskih ciljeva poduzeća, valja provoditi dobar sustav nagrađivanja djelatnika. Nadalje, u radu je razrađen kompenzacijski program, u okviru kojega se definira i objašnjava način formiranja...
Analiza menadžerskih funkcija u poduzeću
Analiza menadžerskih funkcija u poduzeću
Tihana Vidaković
Funkcije menadžmenta predstavljaju aktivnosti kojima menadžeri nastoje uspješno i kvalitetno upravljati poduzećem. Funkcije menadžmenta su: planiranje, organiziranje, vođenje i motiviranje, kontroliranje, upravljanje ljudskim potencijalima. Funkcije menadžmenta dovode do normalnog funkcioniranja poduzeća, ukoliko se postigne ravnoteža između svih funkcija. Planiranjem se promišlja o budućnosti i definiraju se ciljevi, koje menadžment sa svojim podređenima želi ostvariti....
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Zvonimir Valić
U ovome završnome radu prikazana je struktura međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. U teorijskome dijelu opisani su pojmovi međunarodne pričuve, međunarodna likvidnost, Međunarodni monetarni fond i rizici međunarodnih pričuva. Također je opisana i uloga Hrvatske narodne banke u upravljanju međunarodnim pričuvama. U praktičnome dijelu uspoređivani su temeljni makroekonomski pokazatelji obje države, kao što su površina, broj stanovnika,...
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Ines Čoti
Ovaj završni rad bavi se analizom međunarodnih pričuva Švicarske Konfederacije u petogodišnjem razdoblju (od 2012. do 2016. godine), njihovom strukturom i kretanjem u zadanim godinama istraživanja. Međunarodne su rezerve imovina u posjedu monetarne vlasti neke države, najčešće središnje banke, koja obnaša različite funkcije – od očuvanja međunarodne likvidnosti do održavanja deviznog tečaja na određenoj propisanoj razini. Ova imovina može biti različite vrste: inozemna...
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Mato Gavrić
Mirovinski sustav važan je dio gospodarskog sustava svake države, a uređuje ga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Ministarstvo i njegova uprava odgovorni su za normativno uređenje mirovinskog sustava, za nadzor nad zakonitošću rada i općih akata, za predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina, praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja, koordiniranje aktivnosti i druge poslove u okviru svog djelokruga. Općim...
Analiza mogućnosti i načina implementacije upravljanja odnosima s potrošačima u poslovni subjekt
Analiza mogućnosti i načina implementacije upravljanja odnosima s potrošačima u poslovni subjekt
Gordan Planinić
U svojim začecima marketing je bio masovna koncepcija koja je odgovarala tada prisutnoj masovnoj proizvodnji. Kako su rasle potrebe potrošača, odnosno njihova samosvijest, na industriju je rastao pritisak za sve većom prilagodbom proizvoda potrebama potrošača. Marketing je na takvo stanje odgovorio segmentacijom tržišta, odnosno iznalaženjem skupina koje dijele zajednička svojstva i zajedničke potrebe, a proizvodnja je, kao rezultat takvog pristupa, diferencirala proizvode...
Analiza monopola
Analiza monopola
Kristina Džankić
Danas je okolina postala izuzetno neizvjesna i konkurentna. To se posebice može uvidjeti na tržištu dobara i usluga. Naime, to je tržište na kojemu se susreću kupci i proizvođači različitih dobara i usluga. Proizvođači na ovom tržištu se međusobno natječu. Natjecanje među proizvođačima istih ili sličnih dobara naziva se konkurencija. Na tržištu dobara postoje četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, monopol te nesavršena konkurencija u koju se...
Analiza monopola i monopolske moći
Analiza monopola i monopolske moći
Luka Pepić
Monopol se ubraja u tržišne strukture nesavršene konkurencije. Riječ je o tržišnoj strukturi koja se po svojim karakteristikama značajnije razlikuje od ostalih struktura, no isto tako se i rjeđe pojavljuje u praksi. Posebnost monopola očituje se u postojanju samo jednog proizvođača, odnosno ponuđača određenog proizvoda ili usluge na tržištu. Monopol je u modernim poslovnim uvjetima rijetka tržišna pojava no primjeri istog u praksi ipak postoje. Ekonomska struka smatra...
Analiza monopola na primjeru poduzeća Hrvatske vode
Analiza monopola na primjeru poduzeća Hrvatske vode
Iva Mršo
Tržište dobara i usluga karakterizira postojanje različitih tržišnih struktura koje se razlikuju po postojanju konkurencije i načinu određivanja cijena. Prema tome, razlikuju se četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, oligopol, monopolistička konkurencija i monopol. Savršena konkurencija i monopol predstavljaju dvije krajnosti. Razlog tome je što u savršenoj konkurenciji postoji mnogo ponuđača dobara i usluga, dok na tržištu monopola postoji samo jedan...
Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik
Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik
Jelena Ivarsson
Diplomski rad pod nazivom Analiza motivacijskih i kompenzacijskih programa na primjeru poduzeća Plamen d.o.o. Požega, Jysk d.o.o. i Tjörns Omnibustrafik ima svrhu analizirati načine motiviranja i kompenziranja u navedenim kompanijama. Tjörns Omnibustrafik strana je kompanija koja posluje u Švedskoj, dok druge dvije kompanije, Plamen d.o.o. Požega i Jysk d.o.o., posluju u Hrvatskoj. Nakon uvodnog dijela, objašnjene su motivacijske strategije, važnost motiviranja i kompenziranja...

Pages