Pages

Analiza gerilskog marketinga tvrtke Kraš d.d.
Analiza gerilskog marketinga tvrtke Kraš d.d.
Marija Stamenković
Globalizacijom te razvojem tehnologije i interneta razvija se i oglašavanje. Drugim riječima, javljaju se novi trendovi u oglašavanju. Jedan od novih trendova u oglašavanju je i gerilski marketing koji predstavlja nove, nekonvencionalne i netradicionalne načine oglašavanja proizvoda, odnosno usluga. Gerilski marketing se po svim svojim karakteristikama značajno razlikuje od tradicionalnih metoda oglašavanja te ima različite prednosti, ali i nedostatke. Međutim, zbog mnogih...
Analiza gospodarstva Kraljevine Saudijske Arabije i suvremeni izazovi
Analiza gospodarstva Kraljevine Saudijske Arabije i suvremeni izazovi
Mile Mišić
Opće je poznata činjenica da je čitav Bliski istok regija bogata naftom. U toj regiji koja je povijesno bogata sukobima i nestabilnostima, koji traju još i danas, za Kraljevinu Saudijsku Arabiju se može reći da je izuzetak. Od proglašenja svoje neovisnosti pa sve do danas, ova monarhija je očuvala status sigurne i stabilne zemlje. Mnogi autori smatraju da je stabilnost i sigurnost Saudijske Arabije rezultat suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja traje već gotovo 80...
Analiza gradskih poreza grada Osijeka (2005., 2010., 2015.)
Analiza gradskih poreza grada Osijeka (2005., 2010., 2015.)
Luka Ivanišević
Porez možemo definirati kao namet, odnosno obvezno davanje državi od strane fizičkih i pravnih osoba u svrhu financiranja javnih rashoda, za dobra i usluge kojima se svi zajedno koristimo. Plaćanjem poreza više instance nam osiguravaju obrazovanje, zdravstvo i javni red na razini države, ali i brigu za zelene površine te financiranje raznoraznih udruga na razini grada. Iako su jedan od najmanjih dijelova poreznog sustava Republike Hrvatske, gradski porezi su od velike važnosti...
Analiza hrvatskog demografskog kapitala i utjecaj na gospodarstvo
Analiza hrvatskog demografskog kapitala i utjecaj na gospodarstvo
Andrea Rezo
Republika Hrvatska, u usporedbi s drugim zemljama u Europi, već godinama ima izrazito nepovoljnu demografsku sliku. Značajne posljedice na demografsku sliku Republike Hrvatske imali su ratovi, nesrazmjer u razvijenosti različitih područja u Republici Hrvatskoj, visoka stopa nezaposlenosti, veliki postotak starog stanovništva, visoka stopa iseljavanja, nizak natalitet te nizak i spor gospodarski i društveni napredak. U proteklih dvadeset godina Republika Hrvatska suočava se s...
Analiza hrvatskog tržišta osiguranja robe u prijevozu
Analiza hrvatskog tržišta osiguranja robe u prijevozu
Matteo Rakitić
Razvoj osiguranja, gledano kroz povijest usko je vezan uz razvoj trgovine. Kako se razvijala trgovina tako se javljala i potreba za prebacivanjem, te zaštitom od različitih vrsta ugroza (vremenskih neprilika, razbojništva itd.) koji su je pratili. Upravo ta potreba rezultirala je pojavom prvih preteča osiguravajućih društava kakve danas poznajemo, koje su pokrivale rizike u prijevozu i trgovini robe, odnosno osiguravale su robu u prijevozu. Posebno danas u doba globalizacije, gledano...
Analiza hrvatskog tržišta rada i suvremeni izazovi
Analiza hrvatskog tržišta rada i suvremeni izazovi
Gabriel Grbešić
Završni rad analizira osnovne pojmove tržišta rada s posebnim naglaskom na problematiku nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) i Europskoj uniji (u nastavku: EU). Nezaposlenost u RH predstavlja veliki problem, dugi niz godina, dvojakih posljedica po državu i pojedince/obitelji, a to se posebno odnosi na mlade osobe. Mladi se smatraju najranjivijom skupinom iz razloga što do trena ulaska u tržište rada nemaju iskustva te ujedno prvi poslovi determiniraju...
Analiza hrvatskog tržišta rada u EU okvirima
Analiza hrvatskog tržišta rada u EU okvirima
Ivan Jerbić
Završni rad bavit će se izučavanjem samog modela tržišta rada Republike Hrvatske te će ga uspoređivati sa modela tržišta rada Europske unije, odnosno s njenim zemljama članicama kako bi se putem komparativne analize uočili sve prednosti, te svi nedostatci unutar tržišta rada. Također objašnjavati će se osnovni pojmovi tržišta rada, kao i sile tržišne ponude te tržišne potražnje koje djeluju na samom tržištu rada kao vodeće sile objašnjavanja tržišnih pojava....
Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Marin Barić
Porez na dodanu vrijednost je relativno mlad porez, međutim i kao takav ima vrlo bitnu ulogu u poreznim sustavima suvremenih zemalja. Danas PDV predstavlja najizdašniji porezni prihod i temeljni stup proračuna država koje ga koriste. Stope PDV-a najčešće se upotrebljavaju kao element za opisivanje poreza na dodanu vrijednost. U ovom radu autor nastoji prikazati važnost PDV-a i njegove elemente u Republici Hrvatskoj, te također važnu ulogu koju PDV ima u državnom proračunu.
Analiza i oblikovanje potražnje
Analiza i oblikovanje potražnje
Mirko Topić
Na potražnju osim cijene proizvoda utječe više čimbenika, od kojih su najvažniji cijene drugih proizvoda, kupovna moć potrošača, populacija, te ukusi ili preferencije. Ovaj završni rad analizira oblikovanje potražnje, analizira se potrošački problem kako bi se utvrdila pravila ponašanja potrošača. Oblikovanje potražnje tiče se potrošačkog probitka i pravca proračuna, tiče se također i učinka dohotka i učinka zamjene baš kao i maksimalizacije zadovoljstva...
Analiza i opis radnog mjesta menadžera na primjeru Dunav - Drava cement d.o.o., Zagreb
Analiza i opis radnog mjesta menadžera na primjeru Dunav - Drava cement d.o.o., Zagreb
Tanja Turkijević
Cilj rada je prikazati analizu i opis radnoga mjesta na konkretnom primjeru. Svrha svake analize radnoga mjesta je utvrditi što se zahtjeva od zaposlenika na njegovom radnom mjestu, što poslodavac može očekivati od djelatnika, upoznati djelatnika s ključnim odgovornostima i dužnostima posla u cilju da djelatnik obavlja svoj posao što uspješnije i kvalitetnije. Analiza posla usmjerena je na dizajniranje i definiranje temeljnih obilježja i karakteristika posla, pribavljanje, selekciju...
Analiza i potencijali marketing programa ugostiteljskih objekata
Analiza i potencijali marketing programa ugostiteljskih objekata
Franciska Sikra
Završni rad bazira se na promatranoj problematici marketinga ugostiteljskog objekta pri čemu je pozornost bila usmjerena utvrđivanju uloge ugostiteljstva u turističkoj djelatnosti, kroz definiranje ugostiteljstva, kategorizaciju ugostiteljske djelatnosti te ugostiteljske objekte. Obrađena je problematika i marketinga i to u funkciji jačanja tržišne pozicioniranosti ugostiteljskog objekta pri čemu su obrađeni teorijski aspekti spomenute problematike te su iste promatrane u kontekstu...
Analiza i prikaz financijskih izvještaja najznačajnijih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske
Analiza i prikaz financijskih izvještaja najznačajnijih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske
Nataša Brčina
U ovom završnom radu analizira se financijsko stanje poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon uvodnog teroretskog dijela, obrađeni su podaci prikupljeni iz financijskih izvještaja najvećih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj završnog rada je prikazati promjene u financijskim rezultatima 5 najznačajnih poduzeća u apsolutnom ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske kroz 3 promatrane godine, te donijeti zaključak o smjeru u kojem ide poslovanje poduzeća.

Pages