Pages

Analiza ponude potrošačkih kredita u hrvatskim bankama
Analiza ponude potrošačkih kredita u hrvatskim bankama
Tanja Flajšman
U suvremenom svijetu bankovni sustav je ključan čimbenik ekonomskog razvoja svake zemlje. To je jedan od razloga zbog kojeg se u ovom završnom radu nastoji objasniti sam pojam bankovnog sustava i njegove najvažnije funkcije. Uloga bankarstva je značajna, a stanje u ekonomiji jasno se odražava i na poslovanje banaka. Poznato je kako je banka profitna organizacija kojoj je glavni posao nuđenje financijskih usluga. Naglašena je važnost Hrvatskog bankovnog sustava koji se s vremenom...
Analiza ponude stambenih kredita na Hrvatskom bankarskom tržištu
Analiza ponude stambenih kredita na Hrvatskom bankarskom tržištu
Tamara Kukec
Stambeni krediti su dugoročni namjenski krediti koji na bankarskom tržištu zauzimaju bitnu ulogu. Banke ih odobravaju uz točno određenu namjenu i na točno određeno razdoblje. O ovim i o ostalim uvjetima poput odabira kombinacije kamatnih stopa, instrumenata osiguranja, načina otplate kredita odlučuje sam klijent što je prednost u odabiru samog kredita. Time klijent postaje zadovoljan ponudom banke što banci daje određenu prednost u odnosu na konkurenciju jer povećava broj...
Analiza ponude stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Analiza ponude stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Matej Turina
Krediti su najčešće korišteni proizvod većine banaka. Stambeni krediti su vrsta kredita kojima se dugoročno financira izgradnja, kupovina ili adaptacija nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje. Završni rad istražuje i analizira ponudu stambenih kredita u hrvatskim bankama u 2017. godini. U uvodu su opisani predmet i ciljevi završnoga rada. U drugom poglavlju opisan je povijesni razvoj banaka i kreditnih institucija, te samih kredita kao proizvoda banaka. U trećem poglavlju...
Analiza ponude studentskih kredita na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj
Analiza ponude studentskih kredita na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj
Ivan Lukač
Tema je ovog završnog rada analiza ponude studentskih kredita na bankarskom tržištu u Hrvatskoj. Studiranje u Hrvatskoj svake godine postaje sve skuplje zbog rasta standarda. Neke studente financiraju roditelji dok određeni broj radi preko studentskog servisa. Jedan je dio studenata primoran naći drugi način financiranja svog studentskog razdoblja života jer, zbog težine samog studija, nije u mogućnosti raditi razne studentske poslove kako bi se financirali. U tom slučaju postoji...
Analiza ponude studentskih kredita na hrvatskom bankarskom tržištu
Analiza ponude studentskih kredita na hrvatskom bankarskom tržištu
Matea Hubinka
Jedan od najvažnijih činioca koji povezuju financijska tržišta jest činjenica da osnovno dobro kojim se trguje na svim financijskim tržištima, jest upravo kredit, odnosno zajam koji ubrajamo pod aktivne bankarske poslove. Prema mišljenu Šarlije (2008), kreditno financiranje obuhvaća financiranje bankarskim kreditima i kreditima i jamstvima države i lokalnih organa uprave. Kreditne institucije koje sudjeluju u financiranju malog gospodarstva tj. domaćinstava su banke, koje nude...
Analiza ponude studentskih kredita u hrvatskim bankama
Analiza ponude studentskih kredita u hrvatskim bankama
Antun Odobašić
Studentski kredit jest vrsta aktivnog bankarskog posla kojim banke ciljaju na studentsku populaciju, kojima se uglavnom nude krediti za plaćanje školarine ili troškova života tijekom studija, dok se u nekim slučajevima pojavljuju i krediti za sport i putovanje. Studentski krediti su prilično nov proizvod na kreditnom tržištu u Republici Hrvatskoj, no kroz godine i studentski krediti su zauzeli svoje mjesto među traženim kreditima. Iako relativno malo kreditnih institucija u...
Analiza ponude studentskih kredita u hrvatskim bankama
Analiza ponude studentskih kredita u hrvatskim bankama
Antonija Mihaljević
Studentima u Republici Hrvatskoj država/grad pomaže raznim sufinanciranjima ali usprkos tomu sve više redovnih studenata primorano je raditi i uz sve svoje studentske obveze.Novčana sredstva posebice su potrebna studentima koji studiraju i borave u drugom gradu. Bankarske ustanove diljem Hrvatske prepoznale su važnost ponude kredita za studente. U ponudi studentskih kredita tako će se naći kredit za školarinu i školovanje,kredit za financiranje troškova života, krediti...
Analiza porasta javnih rashoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Analiza porasta javnih rashoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Petra Šutalo
U ovom je radu promatrana problematika javnih rashoda kao instrumenta ostvarivanja državnog proračuna. Javni rashodi predstavljaju financijska sredstva korištena s ciljem zadovoljenja javnih potreba. Financiranje javnih potreba u funkciji je zadovoljenja potreba svih stanovnika neke zemlje (u kontekstu rada, Republike Hrvatske). Rashode državnog proračuna moguće je klasificirati u dvije temeljne skupine: rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja,...
Analiza poreza i poreznog sustava Republike Hrvatske od 2010. - 2013. godine
Analiza poreza i poreznog sustava Republike Hrvatske od 2010. - 2013. godine
Igor Karan
Porezi su davanja pravnih i fizičkih osoba na ime vlasništva nad imovinom, obavljene prodaje ili ostvarenog dohotka odnosno dobiti, regulirani zakonskim propisima na temelju kojih postaju jedan od prihoda države. Naplata poreza u novcu vrši se prema teritorijalnom principu i prisilan su državni prihod koji služi za podmirenje javnih rashoda, a za poreznog obveznika su nepovratni i za njihovo plaćanje nema direktne protunaknade. Porezni sustav Republike Hrvatske obuhvaća državne,...
Analiza poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Analiza poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Lucija Banjan
Prateći kroz povijest, ali i kroz ciljeve oporezivanja, porezni sustav uvijek se povezuje s ustrojstvom države. Za sagledavanje ukupne slike treba proučiti razdoblja i način njihova nastanka pošto su oni uvijek utjecali na ukupnu populaciju. Jasno je da su porezi i porezni sustavi suvremenih zemalja podložni promjenama, ali treba paziti da one nisu česte i velike, jer provesti porezni sustav koji će funkcionirati pravedno, efikasno i neutralno je vrlo složen zadatak koji zahtjeva...
Analiza poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj i usporedba s izabranim članicama Europske Unije
Analiza poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj i usporedba s izabranim članicama Europske Unije
Tonka Novaković
Pravednost i uĉinkovitost sustava oporezivanja dohotka predmet je brojnih analiza te ciljeva poreznih reformi koje provode vlade suvremenih država. Pravednost u oporezivanju postiže se primjenom načela horizontalne i vertikalne pravednosti. Prema prvom, porezni obveznici iste ili slične ekonomske snage trebaju snositi i isti porezni teret dok prema drugom načelu, porezni obveznici različitih ekonomskih snaga trebaju snositi i različit porezni teret. Većina zemalja Europske unije...
Analiza poreza na dohodak u zemljama članicama Europske Unije na primjeru Republike Hrvatske, Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Belgije
Analiza poreza na dohodak u zemljama članicama Europske Unije na primjeru Republike Hrvatske, Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Belgije
Elena Jozić
Porezi su najznačajniji oblik prikupljanja javnih prihoda u suvremenim državama kojima država osigurava sredstva za financiranje javnih potreba. Zbog svoje velike financijske izdašnosti porez na dohodak smatra se najznačajnijim poreznim oblikom te je upravo najveći naglasak u diplomskom radu stavljen na njega, odnosno na porez na dohodak u zemljama članicama Europske unije, točnije u Republici Hrvatskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Belgiji. Analizirajući...

Pages