Pages

Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Ana Vukić
Tema koja će biti obrađena u ovom završnom radu jest komparativna analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske. Obje zemlje članice su Europske Unije, slične su po nekim obilježjima, te je cilj ovog završnoga rada identificirati i zaključiti kakve su se promjene događale u ova dva sustava, koliki je bio broj banaka u istraživanom vremenskom razdoblju, koliko je iznosila aktiva banaka, kakva je bila profitabilnost banaka, kako se kretao broj zaposlenika u...
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Marta Varga
Predmet završnog rada pod naslovom „Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone“ je njihov bankarski sustav te uočavanje određenih specifičnosti i različitosti istih. Eurozona se sastoji od zemalja Europske unije koje su prihvatile euro kao službenu valutu. Nastala je u siječnju 1999. godine s početnih 11 država, a trenutno broji 19 članica sa 338,6 milijuna stanovnika, sa bruto domaćim proizvodom čija je vrijednost 19,7 posto svjetskog gospodarstva. U radu se...
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Josip Topolovac
Banka ne predstavlja danas samo financijsku instituciju koja nudi usluge štednje, kreditiranja i platnog prometa. Banke su svoje poslovanje proširile izvan tog klasičnog okvira, zbog toga imaju i važnu ulogu u razvoju gospodarstva. Razvile su se u različite oblike sa jedinstvenim obvezama. Kao i svako drugo društvo pokušavaju ostvariti svoj cilj, a to je maksimiziranje dobiti uz uspješno izvršavanje svih svojih obveza. U današnje vrijeme banke obavljaju mnoge poslove, koji se...
Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Andrea Jelavić
Bilanca plaćanja je statističko izvješće koje sažima tekuće te kapitalne i financijske transakcije svih rezidenata neke zemlje s inozemstvom. Bilanca sadrži podatke kao što su vrijednosti uvoza roba i usluga, vrijednosti izravnih, portfeljnih i ostalih ulaganja te vrijednosti primarnih i sekundarnih dohodaka tijekom jedne godine. Uspoređivanjem i analiziranjem bilance plaćanja tijekom godina mogu se uvidjeti brojne promjene kao što su povećanje ili smanjenje vrijednosti...
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Mateja Gača
Bilanca roba i usluga sastavni je dio tekućeg računa bilance plaćanja i bilježi prihode i rashode ostvarene razmjenom roba i usluga s inozemstvom. Bilanca roba obuhvaća razmjenu opće robe, neto izvoz u poslovima preprodaje robe i razmjenu nemonetarnog zlata. U bilanci usluga Republike Hrvatske zasebno su prikazane usluge oplemenjivanja robe u vlasništvu drugih, usluge popravaka i održavanja, usluge prijevoza, usluge putovanja odnosno turizma i ostale usluge. U situaciji kada...
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Jelena Prnjak
Internet je od trenutka nastanka do današnjeg dana uveo revoluciju u načinu na koji gledamo i doživljavamo svijet. Sada smo u svakom trenutku povezani međusobno i svi korisnici interneta bez obzira gdje se nalazili imaju mogućnost međusobne razmjene informacija, iskustava te znanja putem stolnih računala, laptopa, pametnih uređaja, tableta, pa čak i pametnih satova, TV prijemnika i sl. Razvojem interneta i inovacijama u mobilnoj tehnologiji dolazi do razvoja aplikacija za kupovinu...
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Mario Ilić
Od početka krize 2009., a od ulaska u EU 2013. još intenzivnije, demografski su trendovi u Hrvatskoj sve lošiji i lošiji. U Hrvatskoj se od 1990. rađa manji broj ljudi nego što ih umire, a i saldo migracija je od 2009. negativan. Demografski proces starenja zahvatio je ne samo ukupno stanovništvo Hrvatske, već istodobno stare i pojedini funkcionalni dobni kontingenti, koji su od izuzetne važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Proces demografskog starenja povećava...
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Denis Spajić
Ekološka poljoprivreda predstavlja sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi koji obuhvaća proizvodnju hrane, uzgoj biljaka i životinja i to sve putem ekoloških metoda upotrebnom gnojiva i sredstava za zaštitu biljaka i životinja, nastojeći ne koristiti pesticide, umjetna gnojiva i kemikalije. Ekološka proizvodnja se danas razvila skoro u svim granama poljoprivrede i to u: vinogradarstvu, voćarstvu, stočarstvu, povrtlarstvu. Kako bi se dobio kvalitetan eko proizvod mora se...
Analiza financijskih izještaja poduzeća Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Analiza financijskih izještaja poduzeća Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Matej Majetić
U poslovnom svijetu provodi se analiza financijskih izvještaja iz tri temeljna izvora: bilanca poduzeća unutar koje su podaci o promjeni imovine, obveza i kapitala u navedenom razdoblju, računa dobiti i gubitka u kojem su vidljivi prihodi i rashodi u cjelokupnom razdoblju promatranja, te izvještaja o novčanom toku. Na temelju tih izvještaja provodi se vertikalna i horizontalna analiza te analiza financijskih pokazatelja, odnosno omjera. Putem vertikalne analize dolazi se do...
Analiza financijskih izvještaja OBO Bettermann d.o.o. Trnovec Bartolovečki
Analiza financijskih izvještaja OBO Bettermann d.o.o. Trnovec Bartolovečki
Violeta Perić
Neporeciva je činjenica važnosti informacija u suvremenom društvu, a za vođenje poduzeća ili poslovno odlučivanje posebno velika i iz dana u dan se apsolutno i relativno povećava. Ni jedan društveni su stav kao ni poslovni ne može se razvijati u turbulentnoj i nesigurnoj okolini a da se njime ne upravlja, za što su nam prijeko potrebne informacije kao i priopćavanje znanja o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti sustava, dakle informacije što ga sadrži analiza kojom se do...
Analiza financijskih izvještaja PP Orahovica za razdoblje 2010.-2014.
Analiza financijskih izvještaja PP Orahovica za razdoblje 2010.-2014.
Luka Svoren
Kako bi bolje razumjeli neku cjelinu mi je analiziramo te na temelju dobivenih podataka stvaramo zaključke. Predmetom analize može postati bilo koja pojava, događaj ili predmet. U ovom završnom radu bazirati ćemo se na analizu unutar područja ekonomije, točnije baviti ćemo se analizom financijskih izvještaja poduzeća PP Orahovica. Analiza financijskih izvješća najvažniji je dio cjelokupne analize poslovanja društva, te se kao takva provodi radi upoznavanja ekonomske i...
Analiza financijskih izvještaja bankarskog sektora u Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja bankarskog sektora u Hrvatskoj
Ivana Marinčić
Najvažnije financijske institucije svakako su banke jer osim što emitiraju novac i predstavljaju glavni izvor kreditiranja, one utječu i na količinu novca u opticaju. Cilj svake banke je obavljati svoje temeljne funkcije na što učinkovitiji način, kako bi se maksimiziralo bogatstvo njenih dioničara. Banke, baš kao i poduzeća, imaju obvezu sastavljati temeljna financijska izvješća tijekom svoga poslovanja. Ona su namijenjena internim i eksternim korisnicima kako bi se pružio uvid...

Pages