Paginacija

Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Andrea Jelavić
Bilanca plaćanja je statističko izvješće koje sažima tekuće te kapitalne i financijske transakcije svih rezidenata neke zemlje s inozemstvom. Bilanca sadrži podatke kao što su vrijednosti uvoza roba i usluga, vrijednosti izravnih, portfeljnih i ostalih ulaganja te vrijednosti primarnih i sekundarnih dohodaka tijekom jedne godine. Uspoređivanjem i analiziranjem bilance plaćanja tijekom godina mogu se uvidjeti brojne promjene kao što su povećanje ili smanjenje vrijednosti...
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Mateja Gača
Bilanca roba i usluga sastavni je dio tekućeg računa bilance plaćanja i bilježi prihode i rashode ostvarene razmjenom roba i usluga s inozemstvom. Bilanca roba obuhvaća razmjenu opće robe, neto izvoz u poslovima preprodaje robe i razmjenu nemonetarnog zlata. U bilanci usluga Republike Hrvatske zasebno su prikazane usluge oplemenjivanja robe u vlasništvu drugih, usluge popravaka i održavanja, usluge prijevoza, usluge putovanja odnosno turizma i ostale usluge. U situaciji kada...
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Jelena Prnjak
Internet je od trenutka nastanka do današnjeg dana uveo revoluciju u načinu na koji gledamo i doživljavamo svijet. Sada smo u svakom trenutku povezani međusobno i svi korisnici interneta bez obzira gdje se nalazili imaju mogućnost međusobne razmjene informacija, iskustava te znanja putem stolnih računala, laptopa, pametnih uređaja, tableta, pa čak i pametnih satova, TV prijemnika i sl. Razvojem interneta i inovacijama u mobilnoj tehnologiji dolazi do razvoja aplikacija za kupovinu...
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Mario Ilić
Od početka krize 2009., a od ulaska u EU 2013. još intenzivnije, demografski su trendovi u Hrvatskoj sve lošiji i lošiji. U Hrvatskoj se od 1990. rađa manji broj ljudi nego što ih umire, a i saldo migracija je od 2009. negativan. Demografski proces starenja zahvatio je ne samo ukupno stanovništvo Hrvatske, već istodobno stare i pojedini funkcionalni dobni kontingenti, koji su od izuzetne važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Proces demografskog starenja povećava...
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Denis Spajić
Ekološka poljoprivreda predstavlja sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi koji obuhvaća proizvodnju hrane, uzgoj biljaka i životinja i to sve putem ekoloških metoda upotrebnom gnojiva i sredstava za zaštitu biljaka i životinja, nastojeći ne koristiti pesticide, umjetna gnojiva i kemikalije. Ekološka proizvodnja se danas razvila skoro u svim granama poljoprivrede i to u: vinogradarstvu, voćarstvu, stočarstvu, povrtlarstvu. Kako bi se dobio kvalitetan eko proizvod mora se...
Analiza financijskih izvještaja OBO Bettermann d.o.o. Trnovec Bartolovečki
Analiza financijskih izvještaja OBO Bettermann d.o.o. Trnovec Bartolovečki
Violeta Perić
Neporeciva je činjenica važnosti informacija u suvremenom društvu, a za vođenje poduzeća ili poslovno odlučivanje posebno velika i iz dana u dan se apsolutno i relativno povećava. Ni jedan društveni su stav kao ni poslovni ne može se razvijati u turbulentnoj i nesigurnoj okolini a da se njime ne upravlja, za što su nam prijeko potrebne informacije kao i priopćavanje znanja o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti sustava, dakle informacije što ga sadrži analiza kojom se do...
Analiza financijskih izvještaja PP Orahovica za razdoblje 2010.-2014.
Analiza financijskih izvještaja PP Orahovica za razdoblje 2010.-2014.
Luka Svoren
Kako bi bolje razumjeli neku cjelinu mi je analiziramo te na temelju dobivenih podataka stvaramo zaključke. Predmetom analize može postati bilo koja pojava, događaj ili predmet. U ovom završnom radu bazirati ćemo se na analizu unutar područja ekonomije, točnije baviti ćemo se analizom financijskih izvještaja poduzeća PP Orahovica. Analiza financijskih izvješća najvažniji je dio cjelokupne analize poslovanja društva, te se kao takva provodi radi upoznavanja ekonomske i...
Analiza financijskih izvještaja bankarskog sektora u Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja bankarskog sektora u Hrvatskoj
Ivana Marinčić
Najvažnije financijske institucije svakako su banke jer osim što emitiraju novac i predstavljaju glavni izvor kreditiranja, one utječu i na količinu novca u opticaju. Cilj svake banke je obavljati svoje temeljne funkcije na što učinkovitiji način, kako bi se maksimiziralo bogatstvo njenih dioničara. Banke, baš kao i poduzeća, imaju obvezu sastavljati temeljna financijska izvješća tijekom svoga poslovanja. Ona su namijenjena internim i eksternim korisnicima kako bi se pružio uvid...
Analiza financijskih izvještaja i revizija poslovanja poduzeća ACG Lukaps d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja i revizija poslovanja poduzeća ACG Lukaps d.o.o.
Antonija Marić
Analiza financijskih izvješća je neophodna za bolje razumijevanje poslovanja poduzeća, donošenje relevantnih poslovnih odluka te osiguranja uspješnosti poslovanja poduzeća. Ona se temelji na informacijama o uspješnosti poduzeća koje pružaju financijski izvještaji. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama glavnice te bilješke uz financijska izvješća. Njihov cilj je pružiti informacije o...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru  Pevec - maloprodaja neprehrambene robe d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Pevec - maloprodaja neprehrambene robe d.d.
Barbara Skender
U današnjim suvremenim uvjetima poslovanja kada se događaju nepredvidive i brze ekonomske promjene, financijski menadžeri moraju raspolagati informacijama koje će im omogućiti financijsku stabilnost. Informacije su nužne za opstanak i razvoj poslovnog subjekta. Analiza financijskih izvještaja pruža nam izvor informacija koje služe za potrebe odlučivanja i upravljanja. Dakle, svrha analize financijskih izvještaja je dobivanje informacija koje su relevantne za upravljanje i temelj...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Agro - Čepin d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Agro - Čepin d.o.o.
Pero Ostojić
Analiza financijskih izvještaja najvažniji je dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća. Ona promatra općenito stanje i rezultat poslovanja. Rezultati financijske analize pomažu vlasnicima i menadžmentu da utvrde koje segmente poslovanja treba unaprijediti te također služe za usporedbu ostvarenih i željenih podataka. Stoga je od izuzetne važnosti za sve korisnike financijskih izvještaja da ih znaju čitati i razumjeti. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Filir d.o.o Vukovar
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Filir d.o.o Vukovar
Ivana Marić
Za analizu financijskih izvještaja može se reći da je najvažniji dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća. Radi se na temelju podataka iz financijskih izvještaja, najčešće bilance i računa dobiti i gubitka. Iz financijske analize može se vidjeti kako je poduzeće poslovalo u proteklom razdoblju, te pomoću nje pronaći odgovor kako poboljšati poslovanje u narednom razdoblju. Cilj završnog rada je prikazati i objasniti važnost financijske pismenosti, poznavanja financijskih...

Paginacija