Paginacija

Analiza financijskog stanja
Analiza financijskog stanja
Zoran Nanić
Ovaj rad objašnjava i definira metode analize financijskih izvještaja, financijske pokazatelje, te analizira financijsko stanje trgovačkog društva TERMOPLIN d.o.o. Bjelovar u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Rad kroz horizontalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka prikazuje nastale promjene vrijednosti stavki financijskih izvještaja kroz promatrano razdoblje, dok kroz vertikalnu analizu prikazuje promjene u strukturi imovine i obveza u bilanci, te promjene strukturi...
Analiza financijskog stanja Silver d.o.o., Osijek
Analiza financijskog stanja Silver d.o.o., Osijek
Amanda Granić
Analiza financijskih izvješća ispituje ukupnost ekonomskih slučajeva u poduzeću sa svrhom donošenja zaključaka i njihovim posljedicama na strateške i operativne ciljeve poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Vertikalnom analizom uspoređujemo elemente...
Analiza financijskog stanja trgovačkog društva Kutjevo d.d., Kutjevo u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza financijskog stanja trgovačkog društva Kutjevo d.d., Kutjevo u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Maja Belaj
Kutjevo d.d., Kutjevo je dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Razvoj poduzeća seže daleko u prošlost gdje su se dogodile brojne promjene vlasništva poljoprivrednih gospodarstava, vinograda i podruma na području Požeške kotline. Nakon II. svjetskog rata dolazi do integracije manjih poljoprivrednih imanja te nastaje PPK Kutjevo, odnosno prerađivačko–poljoprivredni kapaciteti Kutjevo. Današnje poslovanje sastoji se od 3 odvojena...
Analiza formiranja cijena u uvjetima savršene i nesavršene konkurencije
Analiza formiranja cijena u uvjetima savršene i nesavršene konkurencije
Martina Čerti
Postoji nekoliko tržišnih struktura koje je moguće ostvariti na tržištu. Te tržišne strukture se dijele na savršenu konkurenciju i nesavršenu konkurenciju. Nesavršena konkurencija dijeli se na: monopol, monopolističku konkurenciju i oligopol. Svaka od tržišnih struktura nameće poduzeću svoja pravila. Poduzeće koje je sudionik savršene konkurencije i koje je prihvatitelj cijena, može prodavati sve što želi, ali samo po tržišnoj cijeni. Ulazak na tržište i izlazak s...
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o.
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o.
Marija Lukačević-Mrvelj
Tema ovog diplomskog rada je analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o. S obzirom na činjenicu da su ljudi postali jedan od najvažnijih faktora prilikom ostvarivanja profita poduzeća, te ih poduzetnici sve više cijene, a također, međuljudski odnosi su sve bitniji i sve više se ulaže u dobre odnose i dobru radnu admosferu, cilj ovog diplomskog rada je kroz cjeline se približiti tematici rada zašto je važno planirati...
Analiza gerilskog marketinga tvrtke Kraš d.d.
Analiza gerilskog marketinga tvrtke Kraš d.d.
Marija Stamenković
Globalizacijom te razvojem tehnologije i interneta razvija se i oglašavanje. Drugim riječima, javljaju se novi trendovi u oglašavanju. Jedan od novih trendova u oglašavanju je i gerilski marketing koji predstavlja nove, nekonvencionalne i netradicionalne načine oglašavanja proizvoda, odnosno usluga. Gerilski marketing se po svim svojim karakteristikama značajno razlikuje od tradicionalnih metoda oglašavanja te ima različite prednosti, ali i nedostatke. Međutim, zbog mnogih...
Analiza gospodarstva Kraljevine Saudijske Arabije i suvremeni izazovi
Analiza gospodarstva Kraljevine Saudijske Arabije i suvremeni izazovi
Mile Mišić
Opće je poznata činjenica da je čitav Bliski istok regija bogata naftom. U toj regiji koja je povijesno bogata sukobima i nestabilnostima, koji traju još i danas, za Kraljevinu Saudijsku Arabiju se može reći da je izuzetak. Od proglašenja svoje neovisnosti pa sve do danas, ova monarhija je očuvala status sigurne i stabilne zemlje. Mnogi autori smatraju da je stabilnost i sigurnost Saudijske Arabije rezultat suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja traje već gotovo 80...
Analiza gradskih poreza grada Osijeka (2005., 2010., 2015.)
Analiza gradskih poreza grada Osijeka (2005., 2010., 2015.)
Luka Ivanišević
Porez možemo definirati kao namet, odnosno obvezno davanje državi od strane fizičkih i pravnih osoba u svrhu financiranja javnih rashoda, za dobra i usluge kojima se svi zajedno koristimo. Plaćanjem poreza više instance nam osiguravaju obrazovanje, zdravstvo i javni red na razini države, ali i brigu za zelene površine te financiranje raznoraznih udruga na razini grada. Iako su jedan od najmanjih dijelova poreznog sustava Republike Hrvatske, gradski porezi su od velike važnosti...
Analiza hrvatskog tržišta osiguranja robe u prijevozu
Analiza hrvatskog tržišta osiguranja robe u prijevozu
Matteo Rakitić
Razvoj osiguranja, gledano kroz povijest usko je vezan uz razvoj trgovine. Kako se razvijala trgovina tako se javljala i potreba za prebacivanjem, te zaštitom od različitih vrsta ugroza (vremenskih neprilika, razbojništva itd.) koji su je pratili. Upravo ta potreba rezultirala je pojavom prvih preteča osiguravajućih društava kakve danas poznajemo, koje su pokrivale rizike u prijevozu i trgovini robe, odnosno osiguravale su robu u prijevozu. Posebno danas u doba globalizacije, gledano...
Analiza hrvatskog tržišta rada i suvremeni izazovi
Analiza hrvatskog tržišta rada i suvremeni izazovi
Gabriel Grbešić
Završni rad analizira osnovne pojmove tržišta rada s posebnim naglaskom na problematiku nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) i Europskoj uniji (u nastavku: EU). Nezaposlenost u RH predstavlja veliki problem, dugi niz godina, dvojakih posljedica po državu i pojedince/obitelji, a to se posebno odnosi na mlade osobe. Mladi se smatraju najranjivijom skupinom iz razloga što do trena ulaska u tržište rada nemaju iskustva te ujedno prvi poslovi determiniraju...
Analiza hrvatskog tržišta rada u EU okvirima
Analiza hrvatskog tržišta rada u EU okvirima
Ivan Jerbić
Završni rad bavit će se izučavanjem samog modela tržišta rada Republike Hrvatske te će ga uspoređivati sa modela tržišta rada Europske unije, odnosno s njenim zemljama članicama kako bi se putem komparativne analize uočili sve prednosti, te svi nedostatci unutar tržišta rada. Također objašnjavati će se osnovni pojmovi tržišta rada, kao i sile tržišne ponude te tržišne potražnje koje djeluju na samom tržištu rada kao vodeće sile objašnjavanja tržišnih pojava....
Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Analiza i financijska uloga poreza na dodanu vrijednost
Marin Barić
Porez na dodanu vrijednost je relativno mlad porez, međutim i kao takav ima vrlo bitnu ulogu u poreznim sustavima suvremenih zemalja. Danas PDV predstavlja najizdašniji porezni prihod i temeljni stup proračuna država koje ga koriste. Stope PDV-a najčešće se upotrebljavaju kao element za opisivanje poreza na dodanu vrijednost. U ovom radu autor nastoji prikazati važnost PDV-a i njegove elemente u Republici Hrvatskoj, te također važnu ulogu koju PDV ima u državnom proračunu.

Paginacija