Pages

Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Martina Iljić
Cilj ovog završnog rada jest analiza industrije kao gospodarske grane u Republici Hrvatskoj te kakav ona utjecaj ima na sveukupno gospodarstvo zemlje. Također, teži se istražiti i analizirati utjecaj drvne industrije koja je posebice zastupljena u Istočnoj Slavoniji. Rad se temelji se na 5 poglavlja u koje su ubrojana poglavlja uvoda i metodologije rada. U drugom poglavlju, metodologija rada, navedeni su predmet, cilj i hipoteza rada te metode koje su korištene samim pisanjem...
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Ivana Licht
Održavanje stabilnosti cijena osnovni je cilj većine europskih središnjih banaka, pa tako i Hrvatske narodne banke. Održavanje predvidljive i niske stope inflacije od presudne je važnosti za gospodarski rast i razvoj. Cilj je ovog rada prikazati kretanje stope inflacije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2017. godine, te analizirati kretanje stope inflacije, nezaposlenosti, realnog bruto domaćeg proizvoda, deflatora BDP-a, M1 monetarne novčane mase, nominalnog...
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Danijela Kraljević
Razvojem mobilne tehnologije razvile su se i aplikacije koje proširuju funkcionalnost uređaja. Budući da su mobilni uređaji multifunkcionalni, na njima se nalazi mnoštvo vrijednih podataka vlasnika pa je samim tim i ranjivost velika. Sigurnost korisnika je upitna jer se i moguće prijetnje sve više razvijaju kako tehnologija napreduje. Neke od mogućih šteta su zloupotreba osobnih i povjerljivih podataka, podizanje novca s bankovnog računa, narušavanje i kompromitiranje...
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Kristijan Jakovljević
Jedan od načina ulaska poslovnog subjekta na inozemno tržište je inozemno izravno ulaganje koje označava kontroliranje i upravljanje poslovnim objektima i operacijama u jednoj zemlji od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u drugoj zemlji imajući tako izravan utjecaj na pripadajuće rezultate poslovanja. Inozemna izravna ulaganja danas u velikoj mjeri doprinose gospodarstvu zemlje primatelja (zemlja u koju se ulaže) te igraju važnu ulogu u svjetskoj ekonomiji. Prvi dio rada...
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Heidi Samardžić
Ovim radom prikazala se pojmovna razlika između potencijala i resursa. Potencijal možemo prikazati kao mogućnost koja se pretpostavlja, sposobnost razvoja, dok su resursi konkretniji elementi namijenjeni stvaranju dobara i usluga, kao što su prirodna dobra slobodno dostupna iz prirode, kapitalna sredstva i ljudski rad. Pretpostavljeno je da razvoj turizma u odabranim regijama Istri i Baranji nije moguć samo uz temeljna tri elementa ukoliko ne postoji ključna karika – poduzetništvo....
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Ivana Husnjak
Ekonomija je dugo funkcionirala kroz linearni model poslovanja te se kao odgovor na ekonomsku krizu i općenito uvriježen konzumeristički način ponašanja razvijaju novi modeli poslovanja čijim se korištenjem utječe ne samo na okoliš i njegovu održivost, već i na ekonomski i socijalni aspekt gospodarstva. Prvi korak u postizanju održivog razvoja i postizanju cirkularne ekonomije u konačnici je potaknuti razvoj socijalnih inovacija i potaknuti ljude na promjenu jer su oni kao...
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Vedran Kotromanović
Izravne strane investicije (FDI) jedna su od najznačajnijih ekonomskih posljedica globalizacije, stoga ne čudi činjenica kako države svijeta raznim politikama nastoje privući strane investitore kako bi ulagali u njihove države i tako pomogli u izgradnji i osnaživanju gospodarstva i države. Razvijene zemlje odmah su prepoznale koristi od FDI-a te ih smatraju važnim kanalom za aktiviranje vlastitih investicijskih potencijala neophodnih za razvitak gospodarstva. FDI u zemlju u koju se...
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Dino Marenić
Javne financije su znanstvena disciplina koja proučava modalitete i instrumente državnog prikupljanja, trošenja i preraspodjele javnih prihoda s ciljem učinkovite ponude javnih dobara i usluga. Javni prihodi su financijska sredstava koja služe državi za podmirenje javnih potreba, odnosno rashoda. Država stječe prihode u obliku poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i temeljem vlastite gospodarske djelatnosti (od državnih poduzeća). Najvažniji instrument prikupljanja prihoda u...
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Anita Tomašević
Za ostvarivanje brojnih zadataka i mjera koje je država obvezna izvršiti na osnovi Ustava, zakona i drugih propisa, potrebni su joj i određeni prihodi. Državnim (javnim) prihodima nazivamo sredstva kojima država zadovoljava javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti. Sustav prihoda suvremenih država razlikuje se od prihoda feudalne i robovlasničke države. Određene veće ili manje razlike u sustavu državnih prihoda nalazimo ne samo kada uspoređujemo te sustave u istoj državi,...
Analiza javnih rashoda na primjeru Republike Hrvatske
Analiza javnih rashoda na primjeru Republike Hrvatske
Mirna Čeke
Javne financije su znanstvena disciplina orijentirana proučavanju prikupljanja, raspodjele i trošenja javnih sredstava namijenjenih zadovoljavanju zajedničkih javnih potreba. Javni rashodi su instrument javnih financija kojima se nastoje zadovoljiti sve javne potrebe države i njezinih građana. Javni rashodi trebaju biti u najvećoj mjeri popraćeni javnim prihodima kako bi se država mogla razvijati i napredovati. Proračun predstavlja akt kojim se procjenjuju prihodi i rashodi...
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Ana Malčić
Današnje doba je doba tehnologije koja sve više napreduje i uvlači se u sve sfere ljudskoga života. Razvojem tehnologije dolazi do napretka i u bankarskom poslovanju, gdje se pojavljuje internet bankarstvo, a broj bankomata i EFTPOS uređaja raste iz dana u dan. Uz razvoj tehnologije banke nude i sve širu lepezu platnih kartica, odnosno debitinih i kreditnih kartica koje nude sve više mogućnosti svojim korisnicima. Upravo zbog toga broj platnih kartica konstantno raste unatoč...
Analiza kategorije detrdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine
Analiza kategorije detrdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine
Anja Cvijanović
U diplomskom radu analizirana je kategorija deterdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine . Upravljanje kategorijama proizvoda pomoći će organizaciji da se usredotoči na stvaranje dugoročne vrijednosti te smanjuje lošu komunikaciju s dobavljačima. Razumijevanje kako upravljati kategorijama proizvoda pomaže u razvijanju konkurentske prednosti i pronalasku dobavljača s ključnim kompetencijama unutar tih kategorija proizvoda. Također, trgovci i...

Pages