Paginacija

Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Analiza i usporedba motivacijskih čimbenika zaposlenika policijskih uprava na primjeru Republike Hrvatske i Velike Britanije
Leo Lacković
Ovim radom se prikazalo upravljanje ljudskim resursima kroz motivaciju. Motivaciju u najužem smislu možemo definirati kao poticanje ljudi ka ostvarivanju ciljeva tvrtke i osobnih ciljeva, a to su ciljevi koji se međusobno isprepliću. U radu su prikazane procesne i sadržajne teorije motivacije, materijalne i nematerijalne kompenzacije, načini redizajniranja posla kako bi se zaposlenici osjećali što ugodnije i sigurnije, te su uspoređeni načini motiviranja zaposlenika policije u...
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije
Doris Krajina
Tema ovog diplomskog rada je Analiza i usporedba poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije. Porez na dobit uz porez na dodanu vrijednost, posebne poreze i trošarine predstavlja državne poreze koji su od velike važnosti za svaku državu. Razlog tome je taj što državni porezi predstavljaju glavni izvor prihoda neke države. Porez na dobit predstavlja poreznu stopu kojom se oporezuje dobit u Republici Hrvatskoj. Plaćaju ga sve pravne i fizičke osobe,...
Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Analiza i usporedba poslovnih običaja u SAD-u i Japanu
Tomislav Lozušić
Danas je komunikacija u poslovnom svijetu od izuzetne važnosti. Međutim, većina tvrtki ne posluje samo unutar svoje države, već širi svoje poslovanje izvan granica. Dakle, većina tvrtki se danas okrenula i međunarodnom poslovanju gdje veliku važnost ima interkulturalna poslovna komunikacija. Interkulturalna poslovna komunikacija predstavlja komunikaciju među poslovnim partnerima koji dolaze iz različitih kultura. Kako bi interkulturalna poslovna komunikacija bila kvalitetna,...
Analiza industrije u traženju poslovnih prilika
Analiza industrije u traženju poslovnih prilika
Franka Mlinarević
Ukoliko poduzetnik želi biti siguran u ispravnost izbora poslovne strategije i ostvarenje uspjeha svog poduzetničkog pothvata, treba provesti i detaljnu analizu industrije u kojoj želi konkurirati. Strateška analiza industrije općenito je od velike važnosti za svaki poslovni subjekt. Kako bi se analizirala poslovna prilika, treba se osvrnuti na to što je prilika te kakve poduzetničke osobine, motivacija i vještine se zahtijevaju od poduzetnika. Kada postoji poslovna ideja,...
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Analiza industrijske politike u Republici Hrvatskoj
Martina Iljić
Cilj ovog završnog rada jest analiza industrije kao gospodarske grane u Republici Hrvatskoj te kakav ona utjecaj ima na sveukupno gospodarstvo zemlje. Također, teži se istražiti i analizirati utjecaj drvne industrije koja je posebice zastupljena u Istočnoj Slavoniji. Rad se temelji se na 5 poglavlja u koje su ubrojana poglavlja uvoda i metodologije rada. U drugom poglavlju, metodologija rada, navedeni su predmet, cilj i hipoteza rada te metode koje su korištene samim pisanjem...
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.
Ivana Licht
Održavanje stabilnosti cijena osnovni je cilj većine europskih središnjih banaka, pa tako i Hrvatske narodne banke. Održavanje predvidljive i niske stope inflacije od presudne je važnosti za gospodarski rast i razvoj. Cilj je ovog rada prikazati kretanje stope inflacije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2017. godine, te analizirati kretanje stope inflacije, nezaposlenosti, realnog bruto domaćeg proizvoda, deflatora BDP-a, M1 monetarne novčane mase, nominalnog...
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Analiza informacijskih prijetnji i mogućnosti njihovog rješavanja u mobilnim uređajima i aplikacijama
Danijela Kraljević
Razvojem mobilne tehnologije razvile su se i aplikacije koje proširuju funkcionalnost uređaja. Budući da su mobilni uređaji multifunkcionalni, na njima se nalazi mnoštvo vrijednih podataka vlasnika pa je samim tim i ranjivost velika. Sigurnost korisnika je upitna jer se i moguće prijetnje sve više razvijaju kako tehnologija napreduje. Neke od mogućih šteta su zloupotreba osobnih i povjerljivih podataka, podizanje novca s bankovnog računa, narušavanje i kompromitiranje...
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Kristijan Jakovljević
Jedan od načina ulaska poslovnog subjekta na inozemno tržište je inozemno izravno ulaganje koje označava kontroliranje i upravljanje poslovnim objektima i operacijama u jednoj zemlji od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u drugoj zemlji imajući tako izravan utjecaj na pripadajuće rezultate poslovanja. Inozemna izravna ulaganja danas u velikoj mjeri doprinose gospodarstvu zemlje primatelja (zemlja u koju se ulaže) te igraju važnu ulogu u svjetskoj ekonomiji. Prvi dio rada...
Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Mislav Kvesić
Republika Hrvatska dugi je niz godina bila suočena sa rastućim inozemnim dugom. Izlaskom iz recesije negativni trendovi polako su se počeli zaustavljati, te je otplata inozemnog duga uslijed povoljnijih kamata, smanjenog proračunskog deficita i jasnijih politika poboljšana. U radu je analizirano razdoblje od 2014. do 2018. godine uz pomoć 7 odabranih pokazatelja koji su ujedno i najčešće korišteni u analizama inozemne zaduženosti određene zemlje. Prema dobivenim rezultatima...
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Analiza iskorištenosti potencijala seoskog turizma kontinentalne Istre i Baranje
Heidi Samardžić
Ovim radom prikazala se pojmovna razlika između potencijala i resursa. Potencijal možemo prikazati kao mogućnost koja se pretpostavlja, sposobnost razvoja, dok su resursi konkretniji elementi namijenjeni stvaranju dobara i usluga, kao što su prirodna dobra slobodno dostupna iz prirode, kapitalna sredstva i ljudski rad. Pretpostavljeno je da razvoj turizma u odabranim regijama Istri i Baranji nije moguć samo uz temeljna tri elementa ukoliko ne postoji ključna karika – poduzetništvo....
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Analiza istraživanja mikro, malih i srednjih poduzeća Europske unije o Cirkularnoj ekonomiji
Ivana Husnjak
Ekonomija je dugo funkcionirala kroz linearni model poslovanja te se kao odgovor na ekonomsku krizu i općenito uvriježen konzumeristički način ponašanja razvijaju novi modeli poslovanja čijim se korištenjem utječe ne samo na okoliš i njegovu održivost, već i na ekonomski i socijalni aspekt gospodarstva. Prvi korak u postizanju održivog razvoja i postizanju cirkularne ekonomije u konačnici je potaknuti razvoj socijalnih inovacija i potaknuti ljude na promjenu jer su oni kao...
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Analiza izravnih stranih investicija u Republici Hrvatskoj
Vedran Kotromanović
Izravne strane investicije (FDI) jedna su od najznačajnijih ekonomskih posljedica globalizacije, stoga ne čudi činjenica kako države svijeta raznim politikama nastoje privući strane investitore kako bi ulagali u njihove države i tako pomogli u izgradnji i osnaživanju gospodarstva i države. Razvijene zemlje odmah su prepoznale koristi od FDI-a te ih smatraju važnim kanalom za aktiviranje vlastitih investicijskih potencijala neophodnih za razvitak gospodarstva. FDI u zemlju u koju se...

Paginacija